Jak informuje CIR, przyjęto uchwałę zmieniającą PROW.

Modyfikacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmie:

• zwiększenie funduszy na zadania realizowane w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 100  mln euro.

Pieniądze będą pochodzić z działań: „Renty strukturalne” (60 mln euro) 
i „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (40 mln euro). Realokacja środków nie będzie miała negatywnego wpływu na realizację zadań w ramach tych dwóch działań, natomiast przekazanie 100 mln euro na „Modernizację gospodarstw rolnych” pozwoli objąć pomocą dodatkowych wnioskodawców tego działania. Oznacza to, że przesunięte środki zostaną lepiej wykorzystane.

• zmiany dotyczące działań programu Leader (chodzi o oddolne partnerskie podejście do rozwoju wsi polegające m.in. na tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw).

Część zmian w ramach programu Leader ma charakter porządkowy. Z ważniejszych rozwiązań na uwagę zasługuje umożliwienie realizacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD) projektów istotnych dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) oraz podniesienie poziomu wsparcia dla tzw. „małych projektów” (chodzi np. o szkolenia edukacyjne, promocję lokalnej przedsiębiorczości).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.