Cała sprawa dotyczyła tego, iż rolnik współwłaściciel użytków rolnych wystawił fakturę na firmę, współwłaściciela gospodarstwa i ta zgodziła się na wypłatę zwrotu podatku na jego rzecz. Jednak burmistrz odmówił zwrotu akcyzy uznając, że faktura nie została wystawiona na rolnika tylko na rzecz firmy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przychylił się jednak to interpretacji rolnika. Stwierdził, że rolnik nie mógł złożyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa itd., nie stosuje się ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji rolnik nie miał obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji, informuje dziennik.

Ponadto wypis z ewidencji nie mógł stanowić w tym przypadku dowodu i organy podatkowe powinny same ustalić profil działalności rolnika.