Osoby fizyczne będące użytkownikami ziem SP będą mogli liczyć na 50 proc. bonifikaty. Pozostali będą musieli zapłacić 100 proc. wartości nieruchomości.

Dobrą informacją jest to, że użytkownicy wieczyści będą mogli składać dokumenty o przekształcenie bezterminowo, a nie jak do tej pory do końca 2012 roku. Ponadto jeden użytkownik nie będzie mógł blokować całego przekształcenia, jeśli większość użytkowników będzie za, informuje dziennik.

Ustawa została zmieniona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz znosi ograniczenia co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem roszczenia o przekształcenie. W nowelizacji przesądzono również, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym ustawą.