Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

Informację o przygotowywaniu tego rozporządzenia Ministerstwo Rolnictwa przekazało Krajowej Radzie Izb Rolniczych, dodając, że przygotowywane jest też rozporządzenie dotyczące warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej: Pomoc po ASF zatwierdzona w PROW 2014-2020

Projekt ten ma być ogłoszony na początku 2017 roku.

Ministerstwo podało tylko, że ta pomoc będzie adresowana do rolników z obszarów ASF, a „Współfinansowaniem objęte będą koszty ogrodzeń i niecek do dezynfekcji. Poziom pomocy będzie wynosić maksymalnie 80% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie będzie mogła przekroczyć 100 000 zł. Ze względu na ograniczony budżet programu nie przewiduje się objęcia pomocą rolników prowadzących działalność poza obszarami wyznaczonymi w związku z zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń”.