Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

O wpis do ww. rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

-  są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego,

-  posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza, oraz

-  dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej.