Jak już pisaliśmy, nikomu nie udało się otrzymać pożyczki czy kredytu przewidywanego jako pomoc dla zadłużonych gospodarstw w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. KOWR przejął 7 zadłużonych gospodarstw.

Więcej: Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw? Nic z tego!

To niewiele, jak na koszt, jaki poniesiono w związku z przyjmowaniem tego uregulowania i jego unijnym zatwierdzaniem. Czy MRiRW widzi problem i ma plan pomocy zadłużonym gospodarstwom? Czy skazane są na upadek i rozpad, a ich majątki wzbogacą banki i komorników?

Niestety, jak wynika z odpowiedzi nadesłanej przez Ministerstwo Rolnictwa, rząd nie planuje żadnych działań w tym zakresie.

Wymagane plany restrukturyzacji okazują się być zaporą nie do przebycia. MRiRW nie widzi jednak potrzeby udzielania pomocy przy ich przygotowywaniu:

„W celu uzyskania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia podmiot prowadzący gospodarstwo rolne jest obowiązany opracować plan restrukturyzacji zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Przykładowy wzór planu restrukturyzacji jest dostępny na stronie Ministerstwa. Przepisy ustawy nie nakładają ani na ośrodki doradztwa rolniczego, ani na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ani na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa obowiązku sporządzania planu restrukturyzacji.

Zgodnie z informacjami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego do dnia 1 października 2020 r. złożonych zostało 5 planów restrukturyzacji przewidujących spłatę zadłużenia przy udziale kredytu na restrukturyzacje zadłużenia z czego 1 uzyskał akceptację.”

Nie ma też zamiaru weryfikacji wprowadzonego wymogu posiadania wkładu własnego, wymaganego od zadłużonych:

„Od dnia akcesji pomoc udzielana producentom rolnym ze środków publicznych musi być zgodna z unijnymi przepisami dotyczącym pomocy publicznej, w tym w przypadku pomocy na restrukturyzację zadłużenia z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1), które jednoznacznie wskazują, że beneficjent pomocy jest zobowiązany do wniesienia znaczącego wkładu w koszty restrukturyzacji.”

Pytamy w MRiRW, jak interpretować ów „znaczący wkład w koszty restrukturyzacji” – gdy chodzi przecież o kredyt czy pożyczkę dla zadłużonego, a nie restrukturyzację. Skąd zadłużony występujący o kredyt czy pożyczkę ma mieć 20 czy 40 proc. potrzebnej mu kwoty? Przecież gdyby ją miał, nie występowałby o kredyt czy pożyczkę.

Ministerstwo stwierdziło też, że nie widzi potrzeby zmian w przepisach:

„Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zgodności programu pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych SA.56408 (2020/N) z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia podmiot prowadzący gospodarstwo rolne będzie udzielana wyłącznie do końca 2021 r. i obecnie nie są prowadzone prace w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.”