KRIR uzyskała odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju w sprawie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do zbiorników na płynny nawóz RSM oraz paliwo rolnicze.

Wystąpienie KRIR było następstwem wniosków składanych w tej sprawie przez wiele środowisk.

Więcej:

Zbiornik na paliwo to nie budowla

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zmianie ustawy Prawo budowlane, która wejdzie w życie 19 września br.

Jak podano, nowelizacja „przewiduje także rozszerzenie przewidzianych tą regulacją katalogów zwolnień określonych robót budowlanych z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (rozszerzenie to dotyczy zarówno katalogu robót budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jak i katalogu robót budowlanych całkowicie zwolnionych z wymogu dokonania określonej procedury przed ich rozpoczęciem).

Na skutek ww. zmian do listy obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia dodane zostało m.in. zamierzenie budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3 (art. 29 ust. 2 pkt 30 ustawy – Prawo budowlane po wejściu w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw) w celu ułatwienia wyposażania gospodarstw rolnych w zbiorniki do magazynowania paliwa, które zapewnią im odpowiednią ilość i jakość paliwa do prawidłowego funkcjonowania. Kwestia ta w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa była przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a zawarty w tym przepisie parametr 5 m3 powiązany jest z § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkowania, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.”

W trakcie prac nad nowelizacją „nie został natomiast zgłoszony postulat w odniesieniu do instalowania zbiorników na nawozy płynne, dlatego też nowelizacja nie przewiduje zmian w tym zakresie” - podano. Jednocześnie przypomniano, że ustawa Prawo budowlane „normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, zaś przez obiekt budowlany zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z powyższego wynika więc, że ustawa – Prawo budowlane, a tym samym przewidziane w niej procedury, nie mają zastosowania do przypadków, gdy instalowanie dotyczy zbiorników, które nie są obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (np. do ich wytworzenia nie zostały użyte wyroby budowlane).”

Czytaj też:

Zbiornik na gnojowicę bez pozwolenia, po zgłoszeniu