Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nie uzyskano zgody na realizację w trybie uproszczonym zbiorników wodnych o rozmiarach większych niż 1000 metrów kwadratowych, z uwagi na możliwe znaczące oddziaływanie takich inwestycji na środowisko. Zbiorniki takie będzie można budować na dotychczasowych zasadach, to znaczy po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. O objęcie uproszczeniami procedur także większych obiektów wodnych – do powierzchni 1 ha - wnioskowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W odpowiedzi na ten postulat resort rolnictwa przypomina, że to z jego inicjatywy w czasie prac nad ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) została zwiększona wielkość stawów, które mogą być wykonywane bez pozwolenia wodnoprawnego, a jedynie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego. Dopuszczalna maksymalna powierzchnia stawów budowanych na podstawie zgłoszenia zastała zwiększona z 500 m2 do 1000 m2, a głębokość z 2 m do 3 m.

Ustawa zmieniająca te przepisy weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r.
Na wniosek MRiRW zmianę, zgodnie z którą budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych, nie będzie wymagać decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, uwzględniono również w ramach trwających obecnie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

MRiRW uwaza, że proponowane rozwiązania ułatwią inwestorom życie i będą „służyły rozwojowi małej retencji wodnej, zmniejszeniu odpływu wód powierzchniowych i łagodzeniu negatywnych skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”.

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministra Rozwoju, zbiorniki wodne mogą podlegać ustawie Prawo budowlane tylko w sytuacji, gdy są obiektami budowlanymi (lub urządzeniami budowlanymi), a więc gdy są wykonywane z użyciem wyrobów budowlanych.