Przypominamy - wciąż trwa nabór wniosków na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014–2020. Pierwotny termin został  - decyzją Prezesa ARiMR - wydłużony do 17 czerwca 2020 r.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc może uzyskać rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

- ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
- utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
- zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
- przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele pytań od rolników, którzy planują lub są w trakcie budowy ogrodzenia czy modernizacji niecki do dezynfekcji lub też są zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na przebudowę chlewni. Agencja odpowiada:

- Czy Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wybudowania drugiego ogrodzenia, które poza ogrodzoną chlewnią otoczyłoby planowane do wybudowania tuczarnię i chlewnię dla loch oraz teren konieczny do obsługi świń, w tym istniejące już miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń?

Pomoc przyznaje się na realizację operacji dotyczącej ogrodzenia chlewni oraz terenu koniecznego do realizacji obsługi świń. A zatem obligatoryjnym obszarem wymaganym do ogrodzenia jest chlewnia.
W przypadku, gdy chlewnia jest już ogrodzona, nie ma możliwości ubiegania się o pomoc na wykonanie ogrodzenia tylko terenu koniecznego do obsługi świń. Ponadto Wnioskodawca może otrzymać pomoc na ogrodzenie chlewni w której prowadzony jest już chów i hodowla świń, dlatego też ogrodzenie terenu na którym planowana jest dopiero budowa tego typu budynków inwentarskich nie może być kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego poddziałania.

- Z jakiego materiału ma być wykonany płot, czy może to być np. siatka czy obowiązkowo płot betonowy?

Nie jest zdefiniowany konkretny rodzaj ogrodzenia. Dopuszczony jest każdy rodzaj, który zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt (np. panelowe, betonowe, siatkowe) spełniające wymogi określone w rozporządzeniu.

- Czy planowane przez rolnika ogrodzenie może być realizowane na działce dzierżawionej?

Tak, ogrodzenie może być zlokalizowane na działce dzierżawionej, przy czym umowa dzierżawy musi być zawarta na okres co najmniej 5 lat od planowanej daty dokonania płatności końcowej, a właściciel tej nieruchomości będzie musiał wyrazić zgodę na jej realizację.

- Czy można wykorzystać płytę betonową ogrodzenia w celu zabezpieczenia przed podkopaniem i wkopać ją w grunt?

Tak można, o ile producent płyty betonowej dopuszcza taką możliwość (niezbędne będzie przedstawienie stosownej dokumentacji od producenta).

- Na jaką głębokość powinna być wkopana w ziemię podmurówka lub krawężnik?

Na taką głębokość, przy której ww. podmurówka, czy krawężnik trwale zwiąże ogrodzenie z podłożem i zabezpieczy przed podkopaniem. Przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdzie podmurówka stanowi fundament ogrodzenia, wówczas jej głębokość posadowienia powinna wynosić nie mniej niż minimalna granica przemarzania gruntu, która w zależności od obszaru Polski wynosi odpowiednio: 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m lub 1,4 m.

- Czy założenie monitoringu w chlewni, by np. kontrolować wejście/wyjście osób przebywających w chlewni, można uznać za koszt kwalifikowalny?

Nie, koszt ten nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

- Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup urządzeń do dezynfekcji obuwia osób wchodzących na teren gospodarstwa/chlewni?

Tak. Urządzenia do dezynfekcji obuwia osób wchodzących na teren gospodarstwa/chlewni mogą być kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.
Oznacza to, że poza urządzeniami służącymi do dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa dopuszcza się również możliwość uznania za kwalifikowalny koszt zakupu urządzeń zabezpieczających przed wniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren gospodarstwa / chlewni.

- Czy inwestycja polegająca na budowie niecki dezynfekcyjnej musi być obowiązkowo zadaszona, czy istnieje inna możliwość zabezpieczenia niecki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niecka dezynfekcyjna musi być obowiązkowo zadaszona.

- Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup mat dezynfekcyjnych?

Nie. Koszt ten nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

- Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup myjka ciśnieniowa do dezynfekcji pojazdów?

Tak. Koszt wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

- Czy Beneficjent może sam wykonać nieckę dezynfekcyjną lub przeprowadzić przebudowę chlewni?

Tak może to zrobić, tylko musi przedstawić kosztorys szczegółowy z wydzieleniem własnej pracy, która nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

- W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na ogrodzenie terenu, czy wszystkie bramy wjazdowe muszą być wyposażone w niecki dezynfekcyjne?

Nie, budowa ogrodzenia nie wymaga budowy niecki. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie samego ogrodzenia.

- Wnioskodawca planuje wykonanie rampy załadowczej (przegony) dla trzody od budynku do granicy działki, tak aby samochód odbierający tuczniki lub przywożący prosięta nie wjeżdżał na teren gospodarstwa. Będzie to koszt bramek od chlewni do granicy działki oraz wykonanie podłoża w postaci rusztów. Czy koszty powyższej inwestycji kwalifikują się do dofinansowania?

Nie, koszt ten nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

- Obecnie w chlewni znajduje się m.in. pomieszczenie gospodarcze. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na przebudowę i wyposażenie tego pomieszczenia aby spełniało on funkcje pierwszego pomieszania socjalnego, które będzie wyposażone m.in. w szafki na ubrania do obsługi trzody, środku czystości, umywalki.

Nie, ten koszt nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.