Na czym miałaby polegać zwiększona ochrona celna polskiego rynku zbóż, o którą zabiega MRiRW na forum unijnym?

Przypomnijmy, że poinformowano o tym w kontekście zakłóceń na rynku zbóż spowodowanych importem z Ukrainy.

Więcej: Zboże z Ukrainy przestanie zakłócać polski rynek?

Import zbóż do UE, a tym samym do Polski, może odbywać się przy zastosowaniu stawek wynikających z taryfy celnej i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1206/2014 (ustanawiającego odstępstwa od taryfy celnej), a także stawek preferencyjnych w ramach kontyngentów taryfowych - wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i podaje:

"Obecnie stosowane są następujące stawki celne wg taryfy celnej na zboża podstawowe:

·         pszenicę przeznaczoną do siewu inną niż pszenica durum, orkisz i pszenicę zwyczajną oraz na pszenicę nieprzeznaczoną do siewu inną niż pszenica durum i pszenica zwyczajna wysokiej jakości – 95 EUR/t,

·         jęczmień – 93 EUR/t,

·         owies – 89 EUR/t,

·         ziarno sorgo hybrydy do siewu – 6,4 EUR/t.

Ponadto zgodnie z listą koncesyjną UE do WTO oraz przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 należności celne przywozowe na produkty objęte kodami CN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości do siewu], ex 1001 99 00 [pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00 są równe cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do takich produktów przy przywozie powiększonej o 55 % i zmniejszonej o cenę importową CIF. Należności te nie mogą jednak przekroczyć stawki określonej we wspólnej taryfie celnej. Ww. przepisy są podstawą dla stosowania w UE systemu ceł zmiennych w imporcie poza kontyngentami zbóż takich jak: pszenica durum, żyto oraz określone asortymenty pszenicy zwyczajnej, kukurydza i sorgo. Zgodnie z tym systemem stawka celna zależy od poziomu ceny interwencyjnej w UE oraz od reprezentatywnej ceny CIF w przywozie.

Taki system powoduje, że w ostatnich latach cła zmienne w imporcie ww. zbóż do Unii Europejskiej określane były na poziomie zerowym.

Polska wielokrotnie na forach unijnych przedstawiała stanowisko, że system ceł zmiennych  (cena interwencyjna powiększona o 55% i pomniejszona o cenę przywozu CIF), z uwagi na niski poziom ceny interwencyjnej, nie chroni właściwie unijnego rynku i podkreślała konieczność zwiększenia jego ochrony. Rozwiązaniem mogłoby być podniesienie ceny interwencyjnej zbóż (obecnie 101,31 euro/t) do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji."

A jaka powinna być cena interwencyjna zbóż zgodnie ze stanowiskiem Polski? Okazuje się, że o połowę większa, niż obecnie:

"Mając na uwadze poprawę warunków gospodarowania producentów zbóż w Polsce MRiRW zabiega na forum UE o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji kształtujących się na poziomie ok. 150 euro/t. Obecnie zgodnie z przepisani rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 cena interwencyjna dla zbóż wynosi 101,31 euro/tonę" - poinformowało ministerstwo.