Od 1 lipca 2017 roku powstanie nowa instytucja pod nazwą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Więcej: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamiast ARR i ANR

Jak wynika z przesłanego do Sejmu „Rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa”, zmianie ulegną 43 ustawy.

Co – dla rolnika - zmienią te przepisy?

Agencja płatnicza to od 1 lipca tylko ARiMR. Ale… „Należy jednocześnie podkreślić, że skupienie zadań agencji płatniczej w jednym podmiocie, tj. w ARiMR, nie eliminuje możliwości delegowania zadań agencji płatniczej innym podmiotom” – zastrzeżono, dodając: „Planuje się, że niektóre zadania agencji płatniczej będą delegowane KOWR, m.in. w zakresie dotychczas wykonywanych przez ARR zadań dotyczących działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Przejęte przez ARiMR zadania, które dotychczas wykonywała ARR, mają być wykonywane na takich samych zasadach jak obecnie. Ma to ułatwić uzyskiwanie akredytacji przez ARiMR w odniesieniu do zadań agencji płatniczej realizowanych dotychczas przez ARR, a także nie komplikować sytuacji osób korzystających z płatności. „Z tych samych względów, a więc aby ułatwić proces przyznawania akredytacji ARiMR jako agencji płatniczej oraz ograniczyć zaskoczenie podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych dotychczas przez ARR, zaproponowano, aby jednocześnie z przejęciem przez ARiMR zadań realizowanych dotychczas przez ARR, część tych zadań ARiMR, jako jedyna agencja płatnicza, delegowała KOWR”- podano w uzasadnieniu.

„W celu zapewnienia lepszej dostępności usług dla rolników i poprawy efektywności obsługi składanych wniosków zadanie polegające na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie realizowane będzie przez kierowników biur powiatowych ARiMR, jako organ pierwszej instancji” – przewidziano.

ARiMR przejmie też obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów – będzie jeden rejestr „Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”, administrowany przez ARiMR. Z rejestru tego, do realizacji swoich zadań, korzystać będą zarówno ARiMR, jak i KOWR.

KOWR zacznie działać od 1 lipca 2017 roku, ale nie przewiduje się jednak z tego powodu prowadzenia procesu likwidacji ARR i ANR, gdyż ich zadania, a także wszelkie prawa i obowiązki, zostaną przejęte z mocy ustawy odpowiednio przez istniejącą obecnie ARiMR oraz nowo utworzony z dniem 1 lipca 2017 r. KOWR. Ustawa wskazuje, że KOWR z dniem 1 lipca 2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonych ARR i ANR z wyjątkiem praw i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań przejmowanych przez ARiMR, które z dniem 30 czerwca 2017 r. staną się prawami i obowiązkami tej agencji.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 50 ustawy (przepis ten wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy) Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem działania Pełnomocnika będzie zorganizowanie KOWR.