- Przyjęcie proponowanych zmian w ustawie z dnia 7 września 2007 r. umożliwi zbywanie, w tym wypadku przeniesienie, nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na rzecz Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej czy przedsiębiorstwa górniczego – informowała poseł sprawozdawca Ewa Malik.

I tylko tyle było do zrobienia – ale właśnie to rozwiązanie stało się okazją do wypowiedzi na temat ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ograniczeń w sprzedaży ziemi.

A jakich gruntów dotyczył problem? Otóż takich, które niby są rolne, ale od dziesięcioleci – np. przez 70 lat – służą jako miejsce do składowania odpadów pokopalnianych, np. skał.

Poseł Jolanta Hibner z PO uznała więc za celowe wskazanie, że  jest to „niezgodne z prawem o użytkowaniu gruntów rolnych”. - Niezrozumiałe jest, dlaczego, jeżeli mamy grunty rolne na terenie kopalni, przedsiębiorstwa górniczego, nie mogłoby to być odrolnione. Można by było też zrobić to szybko, nie wywołałoby to innych skutków prawnych – można by było to zrobić i nie byłoby problemu - dowodziła.

Ustosunkował się do tej wypowiedzi poseł Krzysztof Sitarski, klub Kukiz’15.

- Chciałbym odnieść się do tego w krótkich górniczych słowach - stwierdził. - Punkt wprowadzający zbywanie na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, w skład której wchodzą nieruchomości rolne, dotyczy – jakżeby inaczej – połączenia spółek węglowych, konkretnie Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Ze względu na obecne uwarunkowania prawne dotyczące obrotu ziemią rolną zahamowałoby to proces połączenia spółek. Skutkowałoby to tym, że sam proces połączenia KHW z PGG zostałby wstrzymany, a co za tym idzie 13 tys. osób w przemyśle górniczym byłoby pozbawionych środków do życia w następnym miesiącu. Dlatego jest taka potrzeba. Sprawa odrolnienia gruntów rolnych, o których tu słyszałem. Dlaczego rząd nie odrolni gruntów rolnych, które są w posiadaniu zakładów górniczych, dlaczego tego nie zrobi? Mam pytanie, dlaczego to nie zostało zrobione przez ostatnich nawet nie kilka, tylko kilkadziesiąt lat, bo naprawdę sprawa jest bardzo zaszła w tym momencie.

Problem zgłębiał jednak dalej poseł Zbigniew Gryglas, klub Nowoczesna, bo uznał, że ta potrzeba nowelizacji dowodzi… złego funkcjonowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

-  Otóż okazuje się, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, którą parlament przyjął w ubiegłym roku, spowodowała taką sytuację, że nie będzie można dokonać tego połączenia. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeszcze w wielu różnych sektorach gospodarki. To pokazuje, że nasze słowa, gdy mówiliśmy o tym, że ograniczenie obrotu ziemią jest zamachem na fundamentalne prawo własności, na prawo do dysponowania tą własnością przez przedsiębiorców, przez rolników, przez podmioty gospodarcze… To było nieporozumienie.

Poseł Mieczysław Kasprzak, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie tylko przyznał, że ustawa o kształtowaniu ustroju jest zła, ale nawet uznał, że… ograniczana jest działalność gospodarcza rolników przez konieczność odrolnienia ziemi, jeśli będzie na niej miała być prowadzona przez rolnika działalność gospodarcza. Poseł domagał się również pilnego rozstrzygnięcia takich przypadków w prowadzonej właśnie nowelizacji.

- Ta ustawa czy ten artykuł dotyczący gruntów rolnych reguluje jedynie obrót pomiędzy podmiotami spółek Skarbu Państwa – wyjaśniał Michał Kurtyka, wiceminister energii.

Stwierdził, że nie jest możliwe szybkie odrolnienie tych gruntów. - Mamy tutaj do czynienia z nieruchomościami rolnymi w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych, natomiast niestety mamy do czynienia z zaszłościami historycznymi - tłumaczył. - Często te gminy nie posiadają aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy w rejestrach gruntów są często historyczne, dlatego nie jest możliwe szybkie przeprowadzenie procesu odrolnienia.

Czy ta chęć do porządkowania sytuacji, przejawiana przez posłów PO i PSL, także wytworzonej w czasie sprawowania władzy przez ich partie, zaowocuje teraz poparciem propozycji zgłoszonej przez Kukiz’15, zakładającej możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez rolnika w jego siedlisku?

Więcej: Jeszcze nie teraz wolnoć Tomku w swoim siedlisku

Dopłaty jako rekompensata kosztów produkcji?