- Miałem kontrolę z ARiMR – opowiada nam czytelnik. – Przyszli i poszli, nie zostawili i nic. Mam czekać na protokół nadesłany pocztą. Co to za pomysł? Jak będę mógł się ustosunkować do tego, co zapisano po kontroli, skoro upłyną miesiące i – być może – na polach będzie śnieg, a już na pewno sytuacja na miejscu będzie wyglądała inaczej niż w dniu kontroli?

Zapytaliśmy w ARiMR, co i jak prędko otrzymuje rolnik po kontroli na miejscu? Czy jest to protokół, czy raport, a może informacja pokontrolna? (Pytaliśmy tak, bo z informacji zamieszczonej na stronie ARiMR wynika, że takie pisma są sporządzane po kontrolach). Jakie są różnice między tymi dokumentami? Jaki jest termin sporządzenia owego dokumentu pokontrolnego? Jaki jest termin na zgłoszenie uwag przez rolnika? Czy rolnik może sam dokumentować przebieg kontroli, np. robiąc fotografie czy film?

Agencja najpierw w ogóle nie chciała odpowiadać na te pytania, odsyłając do swojej strony internetowej, ale zapytana o konkretne miejsca, gdzie zawarta jest odpowiedź – wreszcie odpisała tak:

„Agencja przeprowadza szereg kontroli na miejscu, z tytułów różnych ustaw i weryfikacji wymogów m.in.

- kontrole w siedzibach stada

- kontrole w ramach płatności związanych do zwierząt

- w zakresie płatności bezpośrednich

- rolno-środowiskowo-klimatyczne

- rolnictwo ekologiczne

    Z każdej kontroli sporządza się raport/protokół/informację pokontrolną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi zachowuje ARiMR.

    Nazwa dokumentu jest uzależniona od rodzaju działania w ramach którego podmiot ubiega się o płatność, a różnica wynika z nazewnictwa zawartego w akcie prawnym, na podstawie którego kontrola jest przeprowadzana.

    W przypadku, gdy raport/protokół/informacja pokontrolna nie została przekazana podmiotowi kontrolowanemu bezpośrednio przy kontroli jest ona przekazywana za pośrednictwem poczty.

Raport/protokół/informacja pokontrolna przekazywane są podmiotowi kontrolowanemu w możliwie najkrótszym terminie.

    W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie/protokole/informacji pokontrolnej, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR chyba, że bezpośrednio po zakończeniu kontroli osoba obecna podczas kontroli zgłosiła kontrolującym umotywowane zastrzeżenia. 

Termin na zgłoszenie uwag również wynika z obowiązującej legislacji i jest różny w zależności od działania. Może on wynosić:

a)    7 dni od dnia otrzymania w/w dokumentu w przypadku kontroli w ramach działań PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 (działania inwestycyjne i premiowe),

b)    14 dni od dnia doręczenia w/w dokumentu w przypadku kontroli w zakresie płatności bezpośrednich, ONW, w ramach wzajemnej zgodności, PROW 2014-2020 (działania o charakterze obszarowym),

c)    14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej w ramach PO „Zrównoważony…na lata 2007-2013” oraz w ramach  PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)          3 dni od dnia doręczenia protokołu w przypadku kontroli dotyczącej identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Przepisy nie regulują kwestii nagrywania czy filmowania przebiegu kontroli na miejscu przez osobę kontrolowaną.”

Tyle odpowiedź. Jak z niej wynika, przepisy nie określają „możliwie najkrótszego terminu”, w jakim rolnik powinien otrzymać dokument pokontrolny, określają tylko termin, w jakim rolnik może się do niego ustosunkować. Może czas je uzupełnić?