Przypomnijmy: między innymi kwestię wspomnianego etykietowania, ale też rozszerzenia listy artykułów rolno-spożywczych, które mogą być znakowane jako Produkt Polski - zawarto w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. 

"Dobrostan Plus"

Jak napisano w ocenie skutków projektowanej regulacji, oznaczenie „Dobrostan Plus” pozwoli na to, aby z jednej strony konsumenci mieli świadomość, że produkty, które kupują, pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, a z drugiej umożliwi otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny.

Podstawą oznakowania informacją "Dobrostan Plus" jest dobrowolne wykorzystanie oznakowania zarówno na etapie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa, jak i na dalszych etapach sprzedaży, do produktów będących w sklepie włącznie.

Proponuje się, aby oznakowanie informacją "Dobrostan Plus" dotyczyło artykułów rolno-spożywczych będących produktem:

  • nieprzetworzonym, jeżeli produkt ten został pozyskany ze zwierząt lub od zwierząt, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020,
  • przetworzonym, jeżeli składniki tego produktu pozyskane od lub ze zwierząt, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 stanowią co najmniej 75% łącznej masy wszystkich składników użytych do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do tej produkcji.

Rolnicy, którzy będą chcieli znakować produkty pochodzące ze swoich gospodarstw informacją „Dobrostan Plus”, będą mogli dokonać takiego oznakowania na podstawie odpowiedniego zaświadczenia otrzymanego z ARiMR. Możliwy do stosowania wzór znaku graficznego „Dobrostan Plus” zostanie określony przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia.

Zaproponowano również, aby oznakowaniem „Dobrostan Plus” objąć automatycznie produkty rolnictwa ekologicznego.

"Produkt Polski"

W omawianych przepisach proponuje się rozszerzenie grupy artykułów rolno-spożywczych, dla których może być stosowane oznaczenie informacją „Produkt polski" o wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, sól oraz kwiaty cięte, bulwy, cebule i nasiona.

Jak czytamy w uzasadnieniu, rozszerzenie przepisu jest spowodowane w przypadku wód mineralnych, źródlanych i stołowych oraz soli uzupełnieniem katalogu środków spożywczych o grupę dotychczas pominiętą, a która z racji pozyskania w kraju oznaczana jest już z odniesieniem do miejsca wydobycia (w przypadku wód mineralnych i źródlanych musi być podane miejsce lub nazwa miejscowości, w której jest położone ujęcie), dla której brak możliwości podawania oznaczenia „Produkt polski” budzi zrozumiałe zdziwienie konsumentów oraz wątpliwości co do faktycznego pochodzenia wody mineralnej czy soli kamiennej wobec wymogu podawania bardziej szczegółowych informacji o ich pochodzeniu.

Wody stołowe uzupełniają ten katalog jako grupa towarowa wspólna z wodami mineralnymi i źródlanymi.

W przypadku kwiatów ciętych, bulw, cebul i nasion zgłoszenie o potrzebie objęcia tej grupy możliwością stosowania informacji „Produkt polski” wpłynęło od producentów. Zauważyli oni w ostatnich latach wśród konsumentów trend do nabywania tych produktów roślinnych, które zostały wyhodowane w lokalnych warunkach i tu mają być też wykorzystywane (w przypadku bulw, cebul i nasion). Te postawy konsumenckie wynikają z rosnącej świadomości związanej z ochroną środowiska naturalnego oraz przekonaniem, że najlepsze dla utrzymania dobrej kondycji środowiska i zdrowia jest korzystanie z lokalnych produktów w architekturze krajobrazu i uprawie oraz do celów konsumpcji. - Stąd też właściwe jest umożliwienie nadawania oznaczenia „Produkt polski” dla tej grupy artykułów rolno-spożywczych - podkreślono w uzasadnieniu.

Kontrola żywności sprzedawanej przez internet

Nowelizacja ustawy o IJHARS wprowadza do niej pojęcia „sprzedaż na odległość” (z ustawy o prawach konsumenta) oraz „zakup kontrolny”. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu, „zakup kontrolny” stanowi natomiast implementację przepisów unijnych w sprawie anonimowych kontroli urzędowych. Konkretnie - anonimowe pobranie próbek przez dokonanie zakupu kontrolnego byłoby możliwe w dwóch sytuacjach, tj. kontroli sprzedaży na odległość oraz kontroli prowadzonej w zakładach żywienia zbiorowego. Pracownik dokonujący zakupu kontrolnego w ramach kontroli sprzedaży na odległość byłby uprawniony do posługiwania się innym niż rzeczywiste imieniem i nazwiskiem.

Do projektu ustawy wprowadzono też rozwiązania służące usprawnieniu samych czynności kontrolnych. Inspektorom IJHARS umożliwiono np. utrwalanie obrazu artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem kontroli przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz. 

I co dalej z tymi przepisami?

Przepisy trafiły do Sejmu w lutym. br. I - dopiero na planowanym w dniach 14-16 września br. 61. posiedzeniu Izby niższej być może porządek dzienny zostanie - jak to określono - uzupełniony o sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tym właśnie projekcie... podobnie jak o sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

W porządku obrad uwzględniono natomiast na siódmej pozycji pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Jutro Sejm rozstrzygnie też, czy do porządku obrad zostanie wpisane pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Tanie Paliwo oraz informacja Prezesa Rady Ministrów na temat załamania rynku węgla opałowego skutkującego znaczącym wzrostem cen i brakiem dostaw, a także planów rządu w tym zakresie, możliwych problemów z zapewnieniem dostaw gazociągiem Baltic Pipe oraz planów zwiększenia środków na transformację energetyczną w latach 2022-2025.