Przewodniczący grupy roboczej Mleko i produkty mleczne stwierdził, że po zniesieniu kwot producenci mleka nadal będą wystawieni na wahania rynkowe, które są zjawiskiem występującym na całym świecie. Wahania nie znikną nagle, a stanowią one przecież zagrożenie dla działalności rolników i wypływają na inwestycje. W najbliższym czasie producenci mleka będą zmagać się z problemami gospodarczymi, co ograniczy ich płynność finansową. Dlatego też ważne jest utrzymanie funduszy pochodzących z opłat za przekroczenie kwoty w sektorze. Dzięki tym środkom będzie można poczynić inwestycje w sektorze, by mógł on sprostać wzrastającemu popytowi w perspektywie średnioterminowej.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił, że w nowej rzeczywistości pokwotowej będziemy potrzebować odpowiednich narzędzi, by producenci mleka i spółdzielnie mleczarskie mogły się w niej odnaleźć. Mimo iż w aktualnych ramach prawnych UE już występują instrumenty rynkowe (jak interwencja publiczna czy prywatne przechowywanie), które mogłyby pomóc osłonić producentów przed wahaniami, nie stanowią one jednak prawdziwych sieci bezpieczeństwa, które byłyby oparciem dla rolników w momencie poważnego zachwiania równowagi na rynku. Należy dostosować te narzędzia i zwiększyć ich wydajność biorąc pod uwagę wzrastające koszty produkcji i rzeczywistość rynkową. Potrzeba również innych narzędzi zarządzania ryzykiem, w tym zachęt do tworzenia rynków terminowych, aby w części zniwelować wahania na rynku.

Ubezpieczenia dochodu lub marży mogłyby być dodatkową opcją, którą należy rozważyć, gdyż mogłyby pomóc rolnikom w zarządzaniu wieloma zagrożeniami. Spółdzielnie mleczarskie pozwalają wzmocnić pozycję producentów na rynku. Po zniesieniu kwot przystępowanie do spółdzielni zyska na znaczeniu jeśli chodzi o wzmacnianie pozycji na rynku, co pozwoli na uzyskanie lepszych cen za mleko. Ponadto ważne są zapisy pakietu mlecznego UE, którego celem jest wzmocnienie stosunków umownych między rolnikami a przetwórcami. Co więcej łańcuch dostaw mleka musi funkcjonować w sposób prawidłowy i uczciwy, a rolnicy powinni uzyskiwać wyższe dochody z rynku.

Oprócz tego wsparcie powiązane z produkcją oraz wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania są niezbędnymi elementami pomocy sektorom znajdującym się w trudnej sytuacji i pozwalają na rozwiązanie trudności naturalnych i strukturalnych w tych regionach.
Należy zachęcać do modernizacji spółdzielni mleczarskich i ją ułatwiać. Należy również pamiętać o wsparciu zbiórki mleka, której koszty są niezwykle wysokie na obszarach górskich. Trzeba promować i wspierać inwestycje w produktywność i konkurencyjność gospodarstw.

UE powinna spoglądać w przyszłość i ułatwić dostęp do rynków wschodzących i wykorzystać nowe okazje pojawiające się na rynkach, które wydają się być bardzo pozytywne w perspektywie średnioterminowej ze względu na ciągły wzrost popytu na świecie i zmiany oczekiwań konsumentów.