Copa i Cogeca przyjęły z zadowoleniem i poparły wieloletni plan wdrażani Strategii leśnej UE przedstawiony w PE przez komisarza Phila Hogana. Plan ten ma na celu zapewnienie długoterminowego zrównoważonego zarządzania i rozwoju lasów w UE. Stanowi kontynuację Strategii Leśnej z roku 2013. Zaktualizowano wyzwania, jakim stawia czoła sektor, przy jednoczesnym wyważeniu społecznych i środowiskowych korzyści płynących z lasów. Obejmuje okres 2015-2020 i opiera się na ośmiu obszarach priorytetowych Strategii Leśnej, zapewniając działania i terminy dla ich realizacji w każdym obszarze.

Sekretarz generalny Copa-Cogega podkreślił, że lasy mają kluczowe znaczenie dla obszarów wiejskich UE, wzrostu i zatrudnienia. Pokrywają około 40 proc. całkowitego terytorium UE i dają zatrudnienie 3 milionom osób w UE. Europejskie lasy i ich właściciele tworzą rozwiązania dla rozwoju obszarów wiejskich, dlatego należy im zagwarantować właściwe wsparcie finansowe dla działań objętych planem. Właściciele lasów są gotowi wnieść swój wkład w udane wdrożenie planu wspólnie z państwami członkowskimi.

Copa-Cogeca  nalegają, by Komisja Europejska skupiła się na najważniejszych priorytetach na lata 2015-2017. Najbardziej istotna jest koordynacja, współpraca i komunikacja, aby poprawić spójność i zgodność polityki. Ponadto konieczne jest zwiększenie konkurencyjność sektora leśnego. Trzeba także sprawdzić potencjalną dostępność dla wielu zastosowań zrównoważonej biomasy ze wszystkich źródeł, w tym pochodzącej z lasów.