Mógł, bo tylu cudzoziemców mogło podjąć pracę w efekcie procedury oświadczeniowej, wydanych zezwoleń i zezwoleń na pracę sezonową. Ilu pracowało faktycznie – do końca nie wiadomo.

Jak poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, odpowiadając na interpelację poselską, „Najwięcej cudzoziemców pracuje w związku z tzw. procedurą oświadczeniową dotyczącą pracy krótkookresowej, tj. do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli powiatowy urząd pracy, po stosownej weryfikacji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy wpisze oświadczenie do ewidencji, cudzoziemiec może ubiegać się o uzyskanie wizy lub podjąć pracę określoną w tym oświadczeniu, jeśli posiada już ważny tytuł pobytowy. Procedura ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy pracodawca chce powierzyć prace obywatelowi jednego z 6 państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. W pozostałych przypadkach konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę.”

O zezwolenie na pracę najczęściej natomiast zabiegali Ukraińcy:

„W pierwszej połowie 2018 r. na wniosek pracodawców zostało wydanych ok. 148 tys. zezwoleń na pracę. Najwięcej dla obywateli Ukrainy, znacznie mniej dla obywateli Białorusi, Nepalu, Indii, czy Mołdawii. W tym samym okresie prawie 757 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisanych do rejestru oświadczeń. Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową za pierwsze półrocze 2018 wynosiła ok. 58 tys.”

Wiceminister wyjaśnił, że danymi dotyczącymi liczby cudzoziemców z poszczególnych państw i ważnych dokumentów upoważniających do pobytu na terytorium Polski (np. w celu pracy czy studiów) dysponuje minister spraw wewnętrznych i administracji, a odnośnie wydanych wiz - minister spraw zagranicznych. Podkreślił też, że liczba cudzoziemców, którzy faktycznie podjęli pracę w Polsce na podstawie zezwoleń lub oświadczeń jest niższa niż liczba wydanych dokumentów, z przyczyn takich, jak np. odmowa wydania wizy przez konsula, zmiana pracodawcy - co wymaga wydania nowego zezwolenia lub wpisu do ewidencji nowego oświadczenia, a zatem możliwe jest w danym okresie czasu wydanie kilku dokumentów dla danego cudzoziemca, jeśli pracuje on dla różnych pracodawców.

W I półroczu 2018 r. 98% wydanych zezwoleń na pracę sezonową, prawie 92% „nowych” oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń oraz 74% zezwoleń na pracę dotyczyło obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy stanowili 75% (ponad 400 tys.) wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców, według danych ZUS dotyczących cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego na koniec II kwartału 2018 r.

Tyle wyjaśnienia MRPiPS, ale przypomnijmy jeszcze, że od 18 maja zatrudnianych sezonowo tzw. pomocników rolnika (mogą być nimi cudzoziemcy) trzeba zgłaszać i ubezpieczać w KRUS.

Prezes KRUS: Kasa jest gotowa na ubezpieczenie pomocników rolnika