Polska jest wyjątkowo chętna, aby przyjmować poszukujących pracy.

- Według danych Eurostatu w 2015 r. Polska trzeci raz z rzędu zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych i zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich. Wydaliśmy ok. 21% wszystkich takich dokumentów w Unii Europejskiej – mówił w Sejmie Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

A powodem wystąpienia o dokumenty pobytowe jest najczęściej praca.

Zainteresowanie pracowników idzie w parze z zainteresowaniem pracodawców. Zatrudnianie takie nie może jednak pozostać niekontrolowane ze względu na to, że nadmierna migracja zarobkowa z państw o niższym poziomie wynagrodzeń mogłaby pogorszyć sytuację polskich pracowników. Przepisy unijne, dyrektywa 2014/36/UE, wymagają wprowadzenia nowego zezwolenia - na pracę sezonową.

- Będzie ono wymagane w niektórych podklasach rolnictwa, ogrodnictwa oraz usług turystycznych. Szczegółowy zakres zostanie wskazany w rozporządzeniu – zapowiadał w Sejmie wiceminister. - Zezwolenie to po części zastąpi obecną, bardzo popularną tzw. procedurę uproszczoną, tj. rejestrację przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane, tak jak w przypadku rejestracji oświadczenia, w powiatowym urzędzie pracy, jednak na okres dłuższy niż w przypadku oświadczeń – do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Po zmianach nie będzie już trzeba przeprowadzać tzw. testu rynku pracy, co skróci czas procedowania.

Będzie też możliwość otrzymania zezwolenia wielosezonowego, na podstawie którego pracodawca może uzyskać wpis do ewidencji pracy sezonowej na okres do 3 lat.

- Na tej podstawie cudzoziemiec może w kolejnych latach bez dodatkowych formalności ubiegać się o odpowiednią wizę lub wjechać do Polski w przypadku cudzoziemców objętych przepisami o ruchu bezwizowym – zapowiada wiceminister. - Wprowadzamy możliwość powierzenia każdego rodzaju pracy sezonowej na podstawie jednego zezwolenia. Co więcej, dopuszczamy powierzenie cudzoziemcowi innej pracy niż praca sezonowa przez okres do 30 dni łącznie w okresie ważności zezwolenia na pracę sezonową.

W praktyce ma to wyglądać tak: pracodawca składa w urzędzie pracy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, powinien on być rozpatrzony w ciągu 7 dni.

- Jeżeli cudzoziemiec będzie legalnie przebywał w Polsce w chwili składania wniosku i pracę sezonową ma wykonywać podczas tego pobytu, zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane niezwłocznie po ustaleniu przez urząd, że spełnione są warunki wydania zezwolenia. Jeżeli natomiast cudzoziemiec będzie musiał uzyskać wizę lub przekroczyć granicę w ruchu bezwizowym, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zostanie wpisany do ewidencji wniosków, a pracodawca otrzyma stosowne zaświadczenia. Pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi otrzymane zaświadczenia, a cudzoziemiec powinien zgłosić się do konsulatu z tym zaświadczeniem w celu uzyskania wizy. Po wydaniu wizy i przyjeździe cudzoziemca do Polski pracodawca powinien przekazać do powiatowego urzędu pracy kopię paszportu cudzoziemca potwierdzającą legalny pobyt w Polsce – obowiązek przechowywania takich kopii przez podmiot powierzający pracę jest przewidziany od 2012 r. w odrębnych przepisach – i informację o adresie pobytu cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane po przekazaniu przez pracodawcę tych dokumentów - poinformował Stanisław Szwed.

Pomimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa wśród branż, dla których rejestrowane są oświadczenia dotyczące pracy cudzoziemców, w 2016 r. wynosił on 26% wszystkich oświadczeń. W 2010 r. udział ten wynosił 61%. Liczba zarejestrowanych dla potrzeb rolnictwa oświadczeń wzrosła w 2016 r. do ponad 336 tys.

Głównym państwem pochodzenia imigrantów zarobkowych była Ukraina, a następnie Białoruś i Mołdawia.

Więcej: Rolnictwo potrzebuje coraz więcej pracowników sezonowych

Jak się pracuje sezonowo w rolnictwie w Polsce i w innych krajach?