Zapisy ustawy mają zapewnić skuteczną realizację jednego z głównych celów polityki energetycznej Polski, jakim do roku 2020 jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15%, a w rynku paliw transportowych do 10%.

Jak podkreśla Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, szerokie wykorzystanie biogazu w energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem biogazu rolniczego, będzie z pewnością stanowiło istotny element w realizacji tego zamierzenia, przyczyniając się zarówno do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich.

Dlatego też jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Gospodarki w zakresie tworzenia rozwiązań prawnych umożliwiających szybszy rozwój biogazowni rolniczych oraz możliwości wykorzystania biogazu rolniczego, jest uregulowanie kwestii prawnych wpływających na skrócenie czasu oczekiwania na wymagane prawem pozwolenia.

- Wyrazem działań rządu w tym zakresie jest przyjęcie w lipcu b.r. dokumentu Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 - 2020, w którym wyznaczono najważniejsze priorytety oraz propozycje niezbędnych zmian prawnych mających na celu stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy - mówi Tomasz Dąbrowski.