W nowym rozporządzeniu w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej – jak się przewiduje – wyłączeniu spod egzekucji podlegać będzie:

1.       Stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a)       bydła mlecznego

b)      bydła mięsnego

c)       koni

d)      kóz

e)      owiec

f)        świń

g)       drobiu

h)      zwierząt futerkowych

i)        innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

2.       zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie:

a)       źrebięta do 6 miesięcy

b)      cielęta do 4 miesięcy

c)       jagnięta do 3 miesięcy

d)      prosięta do 2 miesięcy

e)      koźlęta do 5 miesięcy.

3.       Stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

4.       Zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;

5.       Rodziny pszczele wraz z ulami

6.       Podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze wraz z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

7.       Silosy na zboża i pasze;

8.       Zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

9.       Materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

10.   Zapasy opału na okres 6 miesięcy;

11.   Nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

12.   Zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt. 1-4, do najbliższych zbiorów;

13.   Podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

14.   Zaliczki na poczet dostaw

15.   Budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza

16.   Budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem

Egzekucji ma też nie podlegać nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz inne przedmioty, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa. Do czasu wydania tej opinii czynności egzekucyjne mają być wstrzymane, a decyzja komornika podlegać będzie kontroli sądu rozpoznającego skargi na czynności komornika.

Obecnie rozporządzenie jest prawie gotowe, z Ministerstwa Rozwoju i Finansów wpłynęły jednak dodatkowe uwagi, do których Ministerstwo Sprawiedliwości ustosunkowało się na piśmie i oczekuje obecnie na ich akceptację. W razie jej uzyskania, projekt trafi do podpisu. Podpisze rozporządzenie również MRiRW, które uczestniczyło w przygotowaniu projektu.

Więcej o egzekucjach komorniczych z gospodarstwa:

Do ilu rolników zapukał komornik?