Praktyki równoważne, zgodnie z definicją podaną w unijnym rozporządzeniu 1307/2013, obejmują praktyki podobne, które skutkują równoważnym lub większym poziomem korzyści dla klimatu i środowiska w porównaniu do jednej lub kilku praktyk, obowiązujących w ramach zazielenienia, tj. dywersyfikacji upraw; utrzymywania istniejących trwałych użytków zielonych; oraz utrzymywania na użytkach rolnych obszaru proekologicznego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rolnictwa „w sprawie wykonania praktyk, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do rozporządzenia nr 1307/2013”, realizacja w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone wymogu zastosowania co najmniej 4 upraw wymienionych w ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia rolno-środowiskowoklimatycznego w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie, „przy czym:

1) udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie może przekraczać 65 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie,

2) udział upraw zbóż nie może przekraczać 65 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie,

3) udział każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie

- stanowi wykonanie praktyk, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do rozporządzenia nr 1307/2013” (tj. płodozmianu obejmującego cztery uprawy, równoważnego z dywersyfikacją upraw z zazielenienia).