PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Czy będą zmiany w przetargach na dzierżawę gruntów dla młodych rolników?

Czy będą zmiany w przetargach na dzierżawę gruntów dla młodych rolników?
fot. shutterstock

Zdaniem KRIR obowiązujące przepisy dotyczące przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych organizowanych przez KOWR nie działają właściwie, gdyż młodzi rolnicy nie są w stanie spełnić określonych w nich wymogów. Samorząd rolniczy zwrócił się z tym problemem do MRiRW. Co odpowiedział resort?Zarząd KRIR jeszcze w kwietniu 2021 roku skierował pismo do MRiRW, w którym zaproponował zmianę zasad przetargów ograniczonych organizowanych przez KOWR. Proponowanie zmiany mają na celu stworzenie mechanizmu preferencji dla młodych rolników posiadających zaświadczenie z ARiMR o możliwości wydłużenia umowy dzierżawy powyżej 3 lat.

Według KRIR, obecnie okres organizowanych przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych przez KOWR wynosi 3 lata. Samorząd rolniczy w piśmie do MRiRW podkreśla, że młodym rolnikom jest trudniej spełnić wymagania po wygraniu przetargu. - Młody rolnik przystępując i wygrywając przetarg nie może spełniać wymogów podstawowych zawartych w umowie z ARiMR, gdzie przez okres od 5 do 10 lat musi wykazać rozwój gospodarstwa. Dlatego należałoby odpowiednio zmienić przepisy – argumentował Wiktor Szmulewicz, Prezes KRIR.

Odpowiedź resortu rolnictwa wpłynęła do Zarządu KRIR w połowie czerwca.

Ministerstwo Rolnictwa w swoim piśmie informuje, że jednostką odpowiedzialną za zarządzanie prawem własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia z upoważnienia Skarbu Państwa jest KOWR. Do jego zadań należy:

• Wywiązywanie się we własnym imieniu, czyli na własną odpowiedzialność, z praw i obowiązków dotyczących władaniem mienia, a które związane są w stosunku do osób trzecich.
• Zgodnie z powyższym, także na własną odpowiedzialność, musi realizować także obowiązki publicznoprawne.
• Reprezentowanie Skarbu Państwa, który to dysponuje Zasobami Własności Rolnej Skarbu Państwa (zwanego dalej „ZWRSP”).
Decyzja czy dana nieruchomość będzie rozdysponowana i w jakiej formie to nastąpi ( tzn. czy będzie dzierżawiona, wystawiona na sprzedaż czy przekazana nieodpłatnie.

W jaki sposób można wydzierżawić nieruchomości należące do Skarbu Państwa?

Nieruchomości ZWRSP mogą być dzierżawione wyłącznie w wyniku przeprowadzenia przetargów ograniczonych dostępnych tylko dla rolników indywidualnych . Jednakże możliwość ta dotyczy tylko samodzielnych rolników, którzy:

1. zamierzając powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne,
2. zamieszkują oni daną gminę, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu
3. lub gmina ich zamieszkania graniczy z gminą, w której znajduje się nieruchomość wystawiona do przetargu.

Do przetargów ograniczonych mogą także przystąpić rolnicy, którzy osobiście prowadzą gospodarstwo rolne krócej niż wymagane 5 lat. Tutaj jednak taki rolnik musi spełnić jeden z następujących warunków:

1. w dniu ogłoszenia przetargu nie ma skończonych 40 lat lub
2. realizuje warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

- Z pewnością jest to wyraźna preferencja ustawodawcy, skierowana właśnie do „młodych rolników”, gdyż jest to wymóg, który jest najtrudniejszy do spełnienia przez młodych rolników. Możliwość spełnienia pozostałych warunków wymaganych dla rolnika indywidualnego nie jest w zasadzie uzależniona od wieku rolnika – akcentuje w piśmie resort rolnictwa.

Należy pamiętać – pisze dalej - że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 1991 r., KOWR może zastrzec, że do przetargu mogą przystąpić tylko osoby z określonymi kwalifikacjami rolniczymi, które zamierzają zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów.

Jaki może być okres dzierżawy?

- Konfigurując przedmiot przetargu KOWR dąży do tego, aby nieruchomość rolna przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych, stanowiła zwarty rozłóg – wyjaśnia dalej resort rolnictwa. Co do zasady, dzierżawę części działek ewidencyjnych traktuje się jako sytuację wyjątkową i rozwiązanie tymczasowe do czasu przeprowadzenia faktycznego podziału przez uprawnione osoby i może dotyczyć to umów krótkoterminowych do dwóch lat zawieranych na czas przygotowania nieruchomości do docelowego rozdysponowania.

Umowy dzierżawy zawierane są na czas oznaczony – przypomina MRiRW. Okres dzierżawy nieruchomości rolnych, co do zasady, powinien wynosić 10 lat (do terminu tego należy doliczyć okres uwzględniający terminy agrotechniczne), chyba że z cech nieruchomości (tj. z położenia, kierunku zmian planistycznych, występowania złóż itp.), wynika potencjalnie nierolny jej charakter; w takim przypadku okres dzierżawy jest odpowiednio krótszy.

Nie wszystkie jednak nieruchomości rolne mogą być pierwotnie wydzierżawione na ww. okres i z różnych przyczyn istnieje konieczność ich wydzierżawienia na okres krótszy, np. do 3 lat. Z informacji przekazanych przez KOWR wynika, że krótszy okres dzierżawy najczęściej ma miejsce m.in. w przypadkach, w których nieruchomość wymaga:

- przygotowania do sprzedaży poprzez m.in. uregulowanie stanu prawnego, przeprowadzenie czynności związanych z uzyskaniem stosownych oświadczeń, zaświadczeń, zgód i pełnomocnictw,
- zakończenia trwającego sporu sądowego z byłym dzierżawcą dotyczącego roszczeń o prawo do dzierżawy nieruchomości,
- zakończenia postępowania sądowego z powodu roszczeń byłych właścicieli czy też ich spadkobierców,
- przeprowadzenia podziałów geodezyjnych większych obszarowo działek w celu wydzierżawienia mniejszych obszarowo działek na rzecz większej liczby rolników indywidualnych,
- przeprowadzenia planowanego przez starostę wszczęcia postepowania scaleniowo-wymiennego,
- przeprowadzenia restrukturyzacji z uwagi na znaczny jej obszar i przygotowania do rozdysponowania z uwagi na odebranie jej od dotychczasowego użytkownika (dzierżawcy lub bezumownego użytkownika), przed sezonem agrotechnicznym.

Dodatkowo krótszy okres dzierżawy ma miejsce w odniesieniu do nieruchomości wytypowanych do rozdysponowania z przeznaczeniem pod budowę farm fotowoltaicznych, czy też objętych wykazem gruntów mogących zostać przeznaczonych na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mając więc na uwadze konieczność zachowania ciągłości rolniczego użytkowania gruntów ZWRSP i utrzymania ich w dobrej kulturze, krótkookresowa dzierżawa jest tymczasową formą zagospodarowania nieruchomości do czasu ustania przeszkód pozwalających na jej trwałe (w drodze sprzedaży, nieodpłatnego przekazania na własność lub doposażenie uprawnionym podmiotom), bądź nietrwałe rozdysponowanie (w drodze dzierżawy na rzecz rolników indywidualnych na dłuższy okres).

Ile było dzierżaw „młodych rolników?

Z informacji otrzymanych z KOWR wynika, że w okresie od dnia 30 kwietnia 2016 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), do dnia 31 marca 2021 r. organizowane były przetargi ograniczone do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat (tj. na okres kilku miesięcy, na jeden sezon wegetacyjny, na 1 rok, 2 i 3 lata). Były to przetargi na dzierżawę zarówno nieruchomości rolnych, jak i nieruchomości o charakterze mieszanym. Z danych tych wynika, że w analizowanym okresie zawarto 1567 umów, z czego ponad 878 umów (tj. ponad 56%), zawartych zostało z kontrahentami, którzy z uwagi na wiek zaliczani są do kategorii „młody rolnik”. Zaznaczyć przy tym należy, że w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostało podpisanych łącznie 25092 umów dzierżawy nieruchomości ZWRSP. Z zestawienia powyższych danych wynika, że liczba umów zawartych na okres do 3 lat stanowi jedynie nieco ponad 6% ogólnej liczby zawartych umów dzierżawy we wspomnianym okresie.

- Informacje przekazane przez KOWR nie potwierdzają, że 3-letni okres dzierżawy dla nieruchomości rolnych jest stosowany obligatoryjnie. Krótszy okres dzierżawy niewątpliwie wymuszają wskazane powyżej okoliczności. Większość umów zawieranych na krótki czas zawiera zapis o możliwości ich dalszego przedłużenia. Z informacji uzyskanych z KOWR wynika, że część umów zawartych w analizowanym okresie wygasła po upływie czasu na jaki była zawarta, natomiast większość z tych umów, po ustaniu przeszkód uniemożliwiających pierwotnie ich zawarcie na okresy dłuższe, zostało przedłużonych – zaznacza MRiRW w piśmie.

Czy da się przedłużyć dzierżawę?

Resort rolnictwa podkreśla, że rolnicy indywidualni oraz tzw. młodzi rolnicy powinni liczyć się z faktem, że dzierżawa gruntów na okres do 3 lat mogą nie zostać przedłużone z różnych powodów, m.in. dlatego, że KOWR nie ma możliwości weryfikacji wielu czynników dotyczących danego młodego wnioskodawcy (jak np. czy „młody rolnik” biorący udział w przetargu zamierza zostać beneficjentem programu finansowego przez ARiMR, a tym samym czy mógł, czy też nie mógł spełnić wymogów podstawowych zawartych w umowach o dofinansowanie). Jednakże, jeżeli w czasie rozpatrywania wniosków o dzierżawę nie było przeszkód zarówno natury formalno-prawnej oraz przeszkód ze strony dzierżawcy, m.in: wywiązywanie się z obowiązków, umowy te mogą zostać przedłużone.

Czy będą zmiany w organizacji przetargów dla młodych rolników?

Ministerstwo podkreśla w piśmie, że postulaty Prezesa KRIR są szczegółowo analizowane i są poddawane ocenie pod kątem zgodności z celami polityki rolnej realizowanej przez rząd. Zapewniono, że szef resortu rolnictwa dużą uwagę przywiązuje do wymiany pokoleniowej. W związku z tym, dzierżawa gruntów przez młodych rolników i wszystkie postulaty z tym związane zostaną poddane analizie.

- Szczególną wagę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywiązuje zaś do wypracowania rozwiązań, które ułatwiają dokonywanie zmiany pokoleniowej w polskim rolnictwie, tak aby mogło ono sprostać międzynarodowej konkurencji oraz stanowić bazę do zaopatrzenia ludności w zdrową i wysokiej jakości żywność. Wszystkie te postulaty są brane pod uwagę, rozważana jest ich zasadność oraz zostają one poddawane szerokim konsultacjom z innymi zainteresowanymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników przy dokonywaniu zmian w przepisach obowiązującego prawa – zaznaczono w piśmie resortu rolnictwa.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)

 • brzoza 2021-06-28 15:42:58
  Dostał z ARiMR decyzję nakazującą zwrot premii dla młodego rolnika wraz z odsetkami. Nie jest w stanie zwrócić takiej sumy.
 • Max wlkp 2021-06-28 11:36:00
  Jeżeli jedna firma mając 1000ha dzierżawy z KOWR upada i druga ją przejmuje to grunty powinny trafić na ponowny przetarg?
 • rolnik roślinny 2021-06-28 08:17:00
  Obecne przetargi ograniczone to jedna wielka kpina!!! W mojej okolicy czynsze poszły po ok. 600zł za hektar gdzie wyjściowa cena dzierżaw wynosi 2tys. Działki z KOWR dostali wyłącznie posiadacze krów/byków i nie tylko "młodzi rolnicy" lecz nawet rencista który ma na siebie kawałek ziemi - resztę na syna który dostał kolejną działkę.
 • młody rolnik 2021-06-28 08:04:16
  Ja wygrałem przetarg ofert pisemnych na kury.
 • grzes 2021-06-27 22:22:06
  wystarczy mieć 1 hektar łąki i jedną krowę albo konia i przetarg wygrany dla jakiegoś obszarnika z okolicy ,czy urzędnika

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.16.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.