Rządowy pakiet ratunkowy dla przedsiębiorców nie będzie dziś przyjęty przez rząd.

Członkowie Rady Ministrów są w kwarantannie po tym, jak potwierdzono obecność koronowirusa u ministra środowiska Michała Wosia.

Tymczasem spodziewane jest wydłużenie przerwy w zajęciach szkolnych, można więc spodziewać się przedłużenia obecnej sytuacji związanej z epidemią także na inne sektory życia.

Niestety "Farmer" nie uzyskał ani z Ministerstwa Rolnictwa, ani z Ministerstwa Rozwoju informacji o tym, jak zamierza się pomóc rolnikom w obecnej sytuacji.

Więcej:

Pakiet osłonowy przed wpływem koronawirusa dla rolników niepotrzebny?

Wczoraj Ministerstwo Rozwoju nadesłało odpowiedź: „Przygotowujemy regulacje, które pomogą naszym przedsiębiorcom – szczególnie tym, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja (czyli także branża transportowa) – przetrwać ten trudny czas. Projekt ustawy, która będzie pakietem osłonowym dla firm, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przedstawimy jeszcze w tym tygodniu.

Proponujemy również zapoznać się z naszym komunikatem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem”.

Ponieważ wyjaśniliśmy, że rolnictwo to nie transport, nawet na ogół nie przedsiębiorstwo, a informację przekazywaną w podanym linku znamy, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju telefonicznie wyjaśniła, że resort przygotowuje regulacje dla przedsiębiorców, dziwi się więc odesłaniu przez Ministerstwo Rolnictwa.

Też się dziwimy – ale innej informacji nie nadesłano.

Zatem czy sektor rolny będzie uwzględniony w przygotowywanym pakiecie ochronnym? Czy zaproponowane będą rozwiązania, zapewniające np. funkcjonowanie lokalnych targowisk, tak jak zapewniono działalność sklepów spożywczych? Czy rolnicy będą mieli zapewnione odbieranie produktów, a miasta – żywność? Informacji o tym nie ma.

Tymczasem swoje rozwiązanie zaproponował Senat, przedstawiając Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w którym doprecyzowuje się funkcjonowanie przyjętych instrumentów oraz wprowadza nowe.

Zmiany miałyby dotyczyć m.in. zasiłku opiekuńczego, przysługującego „ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy został zamknięty żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła. Projekt przewiduje przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego również w przypadku zamknięcia placówek specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, do których uczęszczają dzieci. Ponadto zmianie ulega okres wypłaty zasiłku i wiek dziecka. Zasiłek przysługiwać będzie za okres zamknięcia placówki oświatowej lub placówek specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, do ukończenia przez dziecko 15. roku życia” – podano.

Nowe rozwiązania miałyby polegać na:

- wprowadzeniu możliwości zawieszenia działalności zakładu pracy oraz zasady wynagradzania pracowników w tym okresie,

- określeniu zasad i trybu wypłaty rekompensat za szkodę poniesioną przez przedsiębiorcę w związku z działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19,

- określeniu zasad i trybu udzielania pożyczek niektórym przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej,

- określeniu zasad wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi,

- zwolnieniu przedsiębiorcy z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19,

- określeniu zasad odraczania terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozkładania należność na raty,

- umożliwieniu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy spowodowanego COVID-19.

Czy w nowych rozwiązaniach będą uwzględnione potrzeby rolnictwa i rolników? Nie wiadomo.