Niedawno pisaliśmy o planowanym w 2022 roku wznowieniu pomocy krajowej w postaci dodatkowej dopłaty do hektara, czyli uzupełniającej płatności powierzchniowej – możliwej w wysokości połowy kwoty wypłacanej w 2013 roku.

Więcej:

Przejściowe wsparcie krajowe w 2022 r. - możliwa połowa tego z 2013 r.

Czy pomoc krajowa dla rolników może być większa?

 

Kredyt preferencyjny nie tak bardzo korzystny?

Jeden z czytelników wyraził w rozmowie z redakcją opinię, że rolnikom najbardziej potrzebny jest korzystny kredyt. Tymczasem na to trudno dziś liczyć. Z sentymentem wspominał kredyt MR z 2005 roku z oprocentowaniem 1,25 proc.

Co decyduje o możliwości zwiększenia dopłat do tych „preferencyjnych” kredytów i czy jest możliwe zwiększenie dopłat do nich?

MRiRW wyjaśnia, że wysokość dopłat do kredytów preferencyjnych to wynik… uregulowania tej wysokość w rozporządzeniu Rady Ministrów. „Stosownie do § 3   ust. 11  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn.zm.)  kredyty bankowe z dopłatami do ich oprocentowania  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są oprocentowane zmiennie jednak nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż o 2,5  punktu procentowego.  Kredytobiorca spłaca oprocentowanie wynoszące  0,67 % oprocentowania kredytu ustalonego przez bank, jednak nie mniej niż  3 %” – podano, dodając że ten mechanizm liczenia oprocentowania kredytów z dopłatami  z ARiMR  obowiązuje od 2015 r. Może czas go zmienić? Na ten temat nie napisano jednak nic.

 Unia nie pozwala?...

Zaznaczono natomiast, że określona w tym rozporządzeniu Rady Ministrów wysokość pomocy, „która nie może przekroczyć   60% wartości nakładów na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez młodego rolnika wynika z art. 14  ust. 12 i 13  rozporządzenia   Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich  za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L. 193/1 z późn.zm.)”.

Przeczytajmy, co zapisano we wspomnianym rozporządzeniu Komisji.

Art. 14 ust. 12: „12. Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

a) 75 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych;

b) 75 % kwoty kosztów kwalifikowalnych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego;

c) 50 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych i we wszystkich regionach, w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na mieszkańca był niższy niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca wynosi powyżej 75 % średniego PKB w UE-27;

d) 40 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w pozostałych regionach.”

Teraz art. 14 ust. 13:

„13. Stawki określone w ust. 12 mogą zostać podwyższone o 20 punktów procentowych, pod warunkiem że maksymalna intensywność pomocy nie przekroczy 90 %, w przypadku:

a) młodych rolników lub rolników, którzy rozpoczęli działalność w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

b) inwestycji zbiorowych, takich jak obiekty magazynowe wykorzystywane przez grupę rolników lub obiekty wykorzystywane do przygotowywania produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu oraz projekty zintegrowane obejmujące szereg środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, w tym środków powiązanych z łączeniem się organizacji producentów;

c) inwestycji na obszarach z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami;

d) operacji wspieranych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI), na przykład inwestycji w nową stajnię w gospodarstwie, umożliwiającą testowanie nowej metody chowu zwierząt, którą opracowano w ramach grupy operacyjnej złożonej z przedstawicieli rolników, naukowców oraz organizacji pozarządowej zajmujących się dobrostanem zwierząt;

e) inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm w zakresie dobrostanu zwierząt, o których mowa w ust. 3 lit. b); w tym przypadku podwyższona stawka przewidziana w tym ustępie ma zastosowanie jedynie do dodatkowych kosztów, które są niezbędne do osiągnięcia poziomu przekraczającego obwiązujące normy Unii, i które nie wiążą się ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych.”

Skąd więc przeświadczenie MRiRW, że udziela maksymalnie możliwej pomocy krajowej w postaci dopłat do kredytów, w szczególności tych udzielanych młodym rolnikom? Nie wiadomo.

Na odpowiedź czekałam blisko dwa miesiące, dopytywałam – i dalej efekt niewielki.

W tym stanie rzeczy nie dziwi jednak informacja, że w 2019 r w Niemczech  producenci rolni otrzymali w ramach pomocy państwa 707 mln EUR, natomiast w Polsce  500 mln EUR.

W 2019 roku odnotowaliśmy rekordową suszę i rekordową pomoc państwa…

Więcej:
Suszy w 2019 roku nie było? 
Wiadomo, jaką pomoc po suszy wypłaciła ARiMR!