W uzasadnieniu swojego wniosku samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego podał, że stosowany przez rolników program poplonu ścierniskowego powoduje zmniejszenie zasobów wodnych znajdujących się w glebie. Wskazał przy tym, że brak dostatecznej ilości wody w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwy dla rolników, którzy często nie mają możliwości wykonania określonych zabiegów agrotechnicznych. Zgodnie z zaleceniami termin siewu międzyplonu ścierniskowego mija 20 sierpnia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało, że progi powierzchniowe określone dla wymogu dywersyfikacji upraw oraz wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) wynikają z przepisów unijnych, dlatego państwo członkowskie nie ma możliwości ich podwyższania.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, gospodarstwa, w których występuje:

  • Od 10 do 30 ha gruntów ornych – zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych
  • Powyżej 30 ha – zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 95 proc. gruntów ornych.

Zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych dotyczy również rolników posiadających co najmniej 15 ha gruntów ornych.

W przepisach unijnych przewidziano jednak szereg wyłączeń z obowiązku stosowania dywersyfikacji upraw i wymogu EFA . Mowa jest o włączeniach ze względu m.in. na znaczny udział trwałych użytków zielonych lub gruntów wykorzystywanych do uprawy trawy lub innych pastewnych roślin zielonych lub gruntów ugorowanych w gospodarstwie. W przypadku wymogu EFA dodatkowo także upraw roślin strączkowych.

Wyłączenia te zostały określone w przepisach UE – art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1307/2013 (dla dywersyfikacji upraw) oraz w art. 46 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 (dla wymogu EFA).