Lista propozycji zmian, zawartych w złożonym w Sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym, jest długa. Są na niej:

- wprowadzenie reguły, zgodnie z którą referendum będzie można przeprowadzać dwa razy w czasie trwania kadencji;

- zmniejszenie o połowę liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum;

- zagwarantowanie inicjatorom referendum 6 miesięcznego (dotychczas jest to 60 dni) terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum;

- wydłużenie terminu na zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrzucającej wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum;

- wydłużenie terminu na usunięcie braków formalnych wniosku o referendum;

- wydłużenie terminu na złożenie do sądu administracyjnego skargi na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum;

- wydłużenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej;

- stworzenie możliwości utrwalania pracy komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych oraz kamer;

- zwiększenie liczby mężów zaufania wyznaczanych do pracy w komisji wyborczej;

- zniesienie progu frekwencji, od którego zależy ważność referendum.

Projekt przewiduje też, że referendum lokalne będzie można zarządzić na dzień, na który zarządzono wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy też wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak spodziewają się autorzy projektu, po wprowadzeniu zmian nastąpi:

- wzrost skuteczności wnoszonych inicjatyw;

- zwiększenie partycypacji mieszkańców w życiu lokalnym;

- zwiększenie wpływu mieszkańców na rozstrzygnięcia w sprawach lokalnych;

- wzrost skuteczności wnoszonych inicjatyw, co zachęcać będzie mieszkańców do proaktywnej działalności na rzecz gminy;

- zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udział w ochronie interesu publicznego przez podmioty, jakimi są mężowie zaufania;

-  zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami publicznymi;

- zwiększenie pozytywnego odbioru całego procesu wyborczego poprzez zwiększenie gwarancji prawidłowego i rzetelnego przeprowadzania referendum;

- wzmocnienie idei demokracji bezpośredniej.

Proponowane zmiany nie spowodują skutków gospodarczych i finansowych - podano w uzasadnieniu.