Zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej 3 zakładają podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji, jeśli obniżenie wynagrodzenia pracownika lub zwolnienie członka jego rodziny nastąpiło z powodu działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nowe przepisy zakazują też jeszcze 90 dni po ustaniu epidemii wyznaczania licytacji nieruchomości, w których mieszkają dłużnicy.

Jak wynika jednak z odpowiedzi na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki –  a posłowie pytali m.in., czy rozważana była możliwość objęcia również osób prowadzących działalność gospodarczą kwotą wolną od zajęcia - rolnik jest wystarczająco chroniony podczas egzekucji komorniczej. Ochrona interesów rolnika jest właściwa i odpowiednia do ochrony interesów wierzyciela.

„W przypadku rolników, dodatkowe zwolnienia spod egzekucji przewiduje, wydane na podstawie art. 830 k.p.c., rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1385) – przypomniał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - Znowelizowane w 2017 r. rozporządzenie znacząco rozszerzyło i dostosowało katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji do aktualnych realiów i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Uregulowania te w dużej mierze chronią przed egzekucją składniki gospodarstwa rolników indywidualnych, niezbędne do prowadzenia działalności wytwórczej oraz służą zachowaniu ciągłości funkcjonowania gospodarstwa.

Przedstawione powyżej uregulowania stanowią kompromis między zasadą, że podstawowym celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe zaspokojenie należności wierzyciela, a potrzebą ochrony dłużnika poprzez zapewnienie mu minimum egzystencji i podstawowych warunków do dalszej pracy. Biorąc powyższe pod uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco analizuje funkcjonowanie w praktyce określonych rozwiązań prawnych, w tym także związanych z egzekucją i jej ograniczeniami w zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej. Każda zmiana legislacyjna, nawet w sytuacji kryzysowej, wymaga uprzedniej, wnikliwej i wszechstronnej analizy uwzględniającej całokształt czynników wpływających na konkretne rozwiązania prawne, także dorobek doktryny i judykatury.”

Wiceminister poinformował też, że statystyki resortowe nie zawierają danych wskazujących na ilość gospodarstw rolnych, jak również sprzętu rolniczego, które były przedmiotem egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych w latach 2015-2019, o co również pytali posłowie.

Przedstawił zatem informacje dotyczące egzekucji ze wszystkich ruchomości, spośród których nie da się wyodrębnić ilości egzekucji sprzętu rolniczego. Liczba spraw, w których dokonano sprzedaży ruchomości w trybie licytacji publicznej wynosiła: w 2015 r. - 24 516, 2016 r. - 14 882, 2017 r. - 13 925, 2018 r. - 9 706, a w 2019 r. - 5 564.

Liczba spraw, w których dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej, obejmująca również sprzedaż licytacyjną gospodarstw rolnych, wynosiła w roku: 2015 - 9 684, 2016 - 9 798, 2017 - 8 611, 2018 - 8 806, a 2019 - 7 595.

Więcej o zapowiedzi restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw i zmianach w egzekucji komorniczej:

Oddłużenie gospodarstw, a nie zaostrzenie egzekucji

Bank chętnie przejmie ziemię rolniczą