Wpolskim systemie prawnym nie wobec wszystkich podmiotów może być prowadzone postępowanie upadłościowe. Część podmiotów prawnych, z mocy wyraźnych przepisów ustawowych, nie może być upadłymi. Do niedawna możliwość ogłoszenia upadłości przez rolników budziła zasadnicze wątpliwości. Z tego też względu, jak i z uwagi na dość skomplikowaną procedurę oddłużeniową, rolnicy nie korzystali z takiej możliwości, co było dla nich wyjątkowo niekorzystne, zwłaszcza w dobie trwającego kryzysu gospodarczego. Poniżej o zmianach, jakie dokonały się w prawie i o ich skutkach dla rolników.

Instytucja upadłości regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej zwana w skrócie p.u.n.). Wskazana ustawa przewiduje możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego wobec różnych kategorii podmiotów, m.in. przedsiębiorców - tzw. upadłość przedsiębiorców, oraz wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłość konsumencka, która jest możliwa od daty wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 234, poz. 1572).1

Na wstępie wypada zauważyć, iż zachodzą zasadnicze odmienności pomiędzy celem istnienia obu kategorii upadłości, mianowicie upadłość konsumencka nakierowana jest na oddłużenie danej osoby z nieuregulowanych zobowiązań, a nie na spieniężenie majątku celem zaspokojenia wierzycieli, jak to ma miejsce w przypadku upadłości przedsiębiorców. W takim przypadku zatem skorzystanie z procedury oddłużenia dla osoby, która ponad miarę zaciągnęła długi, stanowi niejako przywilej, który daje dłużnikowi szansę na nowe życie.

STATUS PRAWNY ROLNIKA

Na gruncie dotychczas obowiązującego stanu prawnego, tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., w której dokonano nowelizacji ustawy p.u.n., możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne budziła istotne wątpliwości. Powyższe spowodowane było faktem, iż status prawny rolnika w dalszym ciągu nie jest jednolity. Ustawodawca bowiem w jednym miejscu uznaje rolnika za przedsiębiorcę, a w innym za osobę fizyczną nieprowadzącą ... Dokończenie tekstu w marcowym wydaniu Farmera.

Zobacz więcej artykułów z wydania Farmera 3/2015 ---> Aktualny numer ----> Prenumerata