Czy pół miliarda złotych - zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2021 na zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy – to kwota wystarczająca?

Wiceminister Szymon Giżyński, odpowiadając na interpelację grupy posłów, nie sformułował jednoznacznej odpowiedzi. Jak stwierdził, finansowanie działań IW odbywa się ze środków rezerwy celowej. „W celu pozyskania tych środków, niezbędne jest złożenie odpowiedniego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie takie przekazywane jest w formie wniosku za pośrednictwem systemu Trezor przez kolejnych dysponentów: powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii, wojewoda. Finalnie wniosek po akceptacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazywany jest do procedowania do Ministerstwa Finansów. Następnie po zakończeniu procesu, zostają wydane decyzje Ministra Finansów przyznające środki na powyższy cel” – podał i stwierdził: „Aktualnie wciąż trwają postępowania odnośnie do odszkodowań przyznawanych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym dopiero po zakończeniu ww. działań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej i wydaniu stosownych decyzji administracyjnych będą znane wysokości kwot przeznaczonych na wypłatę dla rolników, a tym samym znana będzie wysokość środków, które pozostaną do dyspozycji IW”.

Pytany, czy ministrowi są znane przypadki braku dostępności dwutlenku węgla, co uniemożliwiło uśpienie chorych ptaków w powiecie żuromińskim i jakie środki zmierza przedsięwziąć ministerstwo celem wyeliminowania powyższych sytuacji w przyszłości, wiceminister stwierdził, że to hodowca otrzymuje nakaz zabicia drobiu: „nakaz zapewnienia logistycznego zaplecza zwalczania choroby jaką jest wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) spoczywa w tym przypadku, co do zasady, na posiadaczach zwierząt, którym przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków.

W celu umożliwienia realizacji obowiązków nałożonych na hodowców drobiu oraz uwzględniając skalę tegorocznych ognisk HPAI, w powiatach mławskim i żuromińskim, podjęto stosowne działania, w wyniku których zapewnione zostały m.in. bieżące dostawy CO2”.

„Pełna ocena i wnioski odnośnie dalszych działań zostaną przyjęte po zakończeniu aktualnego <sezonu grypowego>” – zapewnił wiceminister.

We wtorek 18 maja odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz główny lekarz weterynarii przedstawią informację na temat zwalczania grypy ptaków w związku ze zwiększeniem występowania ognisk tej choroby oraz pomoc państwa dla hodowców drobiu.

Cała odpowiedź wiceministra w załączniku.