Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie określają ostateczne terminy, w których pojedynczy wniosek, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane. Ostateczne terminy przypadają nie później niż dnia 15 maja każdego roku.

I taki maksymalny termin przyjęto w Polsce. Ustawa z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, z późn. zm.) stanowi, że wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Termin dodatkowy uwzględnia opóźnienie do 25 dni, ale wówczas za każdy dzień zwłoki płatność jest zmniejszana o 1 proc.

Zmiana tego terminu wymagałaby zmiany przepisów unijnych, ale Ministerstwo Rolnictwa uznało zabieganie o to za bezcelowe.

Problem badano na wniosek KRIR. Opinia przekazana przez ARiMR wskazuje, że przesunięcie terminu składania wniosków nie ma wpływu na równomierność składania wniosków o przyznanie płatności.

Ponadto przesunięcie podstawowego terminu skutkuje także przesunięciem ostatecznego terminu składania wniosków na dzień ok. 10 lipca.

„Tak późne składanie dużej liczby wniosków o przyznanie płatności skutkuje wydłużeniem terminu na wprowadzanie danych do systemu informatycznego Agencji, przeprowadzanie kontroli kompletności oraz kontroli administracyjnych” – wyjaśniło Ministerstwo Rolnictwa, odpowiadając na pismo KRIR w tej sprawie. – „Co za tym idzie, podejście takie stanowić może zagrożenie dla akceptowanych i wymaganych przez służby Komisji Europejskiej terminów realizacji nie tylko kontroli administracyjnej, ale również kontroli na miejscu, szczególnie w zakresie dywersyfikacji upraw, zasady wzajemnej zgodności, a także pozostałych kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich, ONW, płatności rolnośrodowiskowej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej. Ponadto, na proces typowania do kontroli na miejscu, procedury przetargowe na wykonywanie zadań zlecanych wykonawcom zewnętrznym, zgodnie z prawem zamówień publicznych.”

To wszystko skraca czas na przeprowadzenie kontroli administracyjnych, które są niezbędne również do realizacji zaliczek na poczet płatności.

Biorąc to pod uwagę, MRiRW nie opowiedziało się za wydłużeniem składania wniosków o dopłaty na stałe.

W ubiegłym roku i jeszcze rok wcześniej podstawowe terminy składania wniosków wydłużono do 15 czerwca po wyrażeniu na to zgody przez Komisję Europejską.

Decyzje były podejmowane już w trakcie składania wniosków przez rolników.

Więcej: Polska stara się w KE o przesunięcie terminu składania wniosków o dopłaty dla rolników

Rusza składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie