Poseł Zbigniew Ajchler (PO) twierdzi, że na spotkaniach poselskich ze spółdzielcami podnoszony jest problem zablokowania w obowiązującej od 1 maja br. nowelizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego możliwości zakupu gruntów wkładowych od członków spółdzielni, przechodzących na emeryturę i nie mających następców - przez spółdzielnie, które użytkowały te grunty np. przez 30 i więcej lat.

„Według spółdzielców jest to bardzo niesprawiedliwe, gdyż zgodnie z prawem spółdzielczym i statutem spółdzielnia ma tu prawo pierwokupu. W związku z tym proszę o informację, czy Pan Minister podejmie działania doprowadzające do zmiany niekorzystnego rozwiązania dla spółdzielców w aktualnej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego” - napisał poseł w interpelacji adresowanej do ministra Krzysztofa Jurgiela.

Odpowiadając, minister wskazał, że spółdzielnie rolnicze mają możliwość nabycia nieruchomości rolnych stanowiących wkłady gruntowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) tj. po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o której mowa w art. 2a ust. 4 tej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. „Zgodnie z tym przepisem nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na m.in. wniosek:

1) zbywcy, jeżeli:

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3,

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

W przedstawionym przez Pana Posła stanie faktycznym członek spółdzielni przechodzący na emeryturę i nie mający następców zamierza sprzedać grunt bezpośrednio spółdzielni. W takim przypadku spółdzielnia, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, nabywa grunt bezpośrednio i nie korzysta z prawa pierwokupu. Nie może być tu zatem mowy o zablokowaniu możliwość zakupu wkładów gruntowych od członków spółdzielni przechodzących na emeryturę i nie mających następców przez spółdzielnie” – wyjaśnił minister.