Tak, wbrew przeświadczeniu ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, który wydał oświadczenie zaprzeczające prowadzeniu takich prac, trwają prace nad zmianą systemu ubezpieczeń społecznych.

Więcej:

Puda: Ministerstwo rolnictwa nie uczestniczyło w żadnych pracach dot. zmian w KRUS  

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji łatwo znaleźć projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – w tym ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Projekt 1 lutego trafił do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i pracodawców – termin na to wynosi 30 dni.

W szczególności w projekcie proponowane jest m.in.: ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o. o oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – uzależnienie obowiązku ubezpieczeniowego od statusu wspólnika i objęcie ubezpieczeniem niezależnie od sytuacji spółki, np. prowadzenia działalności  i uzyskiwania przychodów.

W uzasadnieniu podano: „Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega ubezpieczeniom w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe brzmienie przepisu, należy zauważyć, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, ustalenie momentu rozpoczęcia działalności nie stwarza problemu, jednakże ustalenie momentu objęcia ubezpieczeniami wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, stwarza trudności. Wątpliwości wynikają z rozbieżności dat pomiędzy bycia wspólnikiem a rozpoczęciem działalności gospodarczej. Konsekwencją tego jest próba unikania przez niektórych wspólników opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego też w projekcie proponuje się objęcie ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki np. nieistotne jest czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników itd. Proponuje się uzależnienie obowiązku ubezpieczeń od statusu wspólnika, co pozwoli zniwelować ewentualne próby obejścia obowiązku ubezpieczeń społecznych i stosować jednakowe regulacje w stosunku do wszystkich ww. wspólników.

Powyższa propozycja jest zgodna z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt SK 4/12).”

Czy rozwiązanie to oznacza, że nie można będzie pozostać w KRUS, prowadząc działalność pozarolniczą? Pewnie dyskutować można – i zapewne dyskutować się będzie... Skąd więc niepokój? Pewnie z doświadczenia…

Czytaj też:

MF: Każda nierolnicza działalność powinna podlegać podatkowi dochodowemu

Inny planowany przepis zwalnia m.in. KRUS z obowiązku doręczania  decyzji w procesie masowym (waloryzacja lub podwyższenie świadczeń albo zmiana ich wysokości w terminie i w ramach waloryzacji w związku ze zmianą kwot progowych decydujących o ich wysokości).

Szkoda, że ani MRiRW, ani KRUS nie uczestniczy w przygotowywaniu takich projektów…

Trzeba też przypomnieć, że trwa wiele prac nad innymi projektami, w których oficjalnie nie występują reprezentanci środowiska rolniczego – „piątka dla zwierząt” jest jednym z nich, ale nie jedynym (inna rzecz, że tu pomijanie resortu rolnictwa wydaje się mocno dyskusyjne – ale to osobny temat...).

I tak np. w trwającej nowelizacji Prawa łowieckiego oraz niektórych innych ustaw nie uczestniczy sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale projekt zgłosił w Sejmie poseł Robert Telus, przewodniczący KRiRW,  i on w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 23 lutego będzie go uzasadniał w pierwszym sejmowym czytaniu. Komisję Rolnictwa pominięto w tych pracach.

Więcej o projekcie:

Ciągle za mało czasu na nowe obwody łowieckie?

Oby włączanie się w dyskusje środowiska rolniczego nad projektami zmian, które go również dotyczą, nie było za późne...