Czy można przesiać TUZ? Całkowite usuniecie darni i zasianie nowej trawy skutkuje tym, że dana uprawa nie znajduje się na gruncie przez okres co najmniej 5 lat, a w związku z tym taką uprawę należy zakwalifikować jako trawę na gruncie ornym – odpowiedziała ARiMR w połowie listopada. 

TUZ zaorany i obsiany inną niż poprzednia odmianą pastewnej rośliny zielnej pozostaje TUZ-em – dowiedzieliśmy się w MRiRW trzy miesiące później.

To jak w końcu jest z tym TUZ-em? Ministerstwo Rolnictwa rozwiewa wątpliwości – ważne jest późniejsze stanowisko przesłane w tej sprawie, uwzględnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opublikowany w końcu listopada:

<Odpowiedź udzielona 27.02.2015 r. uwzględnia wytyczne zawarte w Wyroku Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-471/13, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 421, str. 8, w dniu 24.11.2014 r.

Zgodnie z Wyrokiem, jak wspomniano w piśmie, definicję „trwałych użytków zielonych” należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona grunty rolne, które są aktualnie i od co najmniej pięciu lat wykorzystywane pod uprawę trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy, gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane odmianą pastewnej rośliny zielnej inną niż uprawiana na nich poprzednio.

Stanowisko zawarte w przedmiotowym Wyroku, jak również późniejsze wytyczne Komisji Europejskiej w przedmiotowym zakresie, nie były dostępne w trakcie udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 13 listopada 2014 r. odpowiedzi na pytanie redakcji „Farmera”.

Mając na uwadze powyższe, odpowiedź z 27.02.2015 r., zgodnie z którą „gdy po 5 latach uprawy mieszanki traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi na gruntach ornych (która może być już uznana za trwały użytek zielony), zostanie usunięta darń i wsiana nowa mieszanka, to taka uprawa nadal będzie traktowana jako trwały użytek zielony”, została udzielona na podstawie ww. Wyroku, a co za tym idzie, należy ją uznać za wiążącą.>