Z olbrzymim zainteresowaniem Czytelników spotkała się opublikowana na naszym portalu informacja pt. „Sąd uznał racje rolnika, który przewoził robotników na przyczepie”. W związku z padającymi do tekstu komentarzami i powstałymi wątpliwościami Czytelników, poprosiliśmy o rozstrzygniecie tej spornej kwestii Komendę Główną Policji.

Wspomniana wiadomość na łamach „Farmera” dotyczyła sprawy rolnika, którego we wrześniu ub.r. w miejscowości Chwiram, w gminie Wałcz (woj. zachodniopomorskie), policjanci zatrzymali do kontroli. Rolnik kierował wówczas ciągnikiem z przyczepą, na której siedziało 5 pasażerów. Sąd Rejonowy w Wałczu uznał wyjaśnienia oskarżonego rolnika i uniewinnił go od zarzucanego wykroczenia. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa, a obwinionemu przyznano 432 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. Sędzia nie uzasadnił jednak wyroku, gdyż żadna ze stron o to nie wnioskowała.

Do Komendy Głównej Policji wystosowaliśmy dwa zapytania:
1. Czy i w jakich okolicznościach możliwy jest przewóz ludzi na przyczepie rolniczej ciągniętej przez traktor?
2. Czy i w jakich okolicznościach dopuszczalny jest przewóz osób poza kierowcą ciągnikami i maszynami rolniczymi?

Jak podkreśla w odpowiedzi komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: „Przewożenie ludzi w nieprzystosowanym do tego celu ciągniku jest niedopuszczalne. Bezwzględnie zabronione jest przewożenie osób na elementach karoserii, dyszlach, narzędziach, pomostach, itp. Przewóz pasażerów jest możliwy tylko, jeśli kabina ciągnika jest fabrycznie wyposażona w dodatkowe siedzisko, a dokument rejestracyjny przewiduje możliwość przewożenia drugiej osoby.”

Z tej samej odpowiedzi wynika jednak, że prawo dopuszcza odstępstwa od tej reguły. Czytamy bowiem, że:


W świetle Art. 63. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:
1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że:
1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:
1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;
2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
b) osoby stojące trzymają się uchwytów,
c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h;
3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących;
4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Powyższych przepisów nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. W tych przypadkach zasady transportu regulują rozporządzenia właściwych ministrów - spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej.