Minister rolnictwa przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projekt rozporządzenia przewiduje, aby przy ponownym rozdysponowywaniu nieruchomości rolnej, czynsz dzierżawny ustalany był z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę na dokonanie nasadzeń roślin wieloletnich. Pozwoli to na realny zwrot poniesionych przez Krajowy Ośrodek kosztów związanych z rozliczeniem nakładów dotychczasowego dzierżawcy – podano w ocenie skutków regulacji.

Jak dodano, zmienione rozporządzenie umożliwi zwrot poniesionych przez Krajowy Ośrodek kosztów związanych z rozliczeniem nakładów dotychczasowego dzierżawcy poprzez wyższe wpływy KOWR z tytułu czynszów dzierżawnych nieruchomości rolnych.

Obecnie roczny czynsz dzierżawny ustala się od plantacji wieloletnich, na które składają się:
1) drzewa owocowe w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia – jako równowartość pieniężną 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie,
2) krzewy owocowe w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia – jako równowartość pieniężną 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie.

W sytuacji, w której następuje ponowne rozdysponowanie nieruchomości przejętej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy, gdzie dotychczasowy dzierżawca, w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy dokonał nasadzeń roślin wieloletnich, dokonywane jest rozliczenie dokonanych na gruncie nakładów, zgodnie z zasadami wyceny, obejmujące wartość bieżącą rośliny oraz wartość utraconych korzyści do dnia zakończenia jej plonowania – tłumaczy uzasadnienie i dodaje, że przy tej koncepcji zwrot poniesionych przez Krajowy Ośrodek kosztów związanych z rozliczeniem nakładów dotychczasowego dzierżawcy może nastąpić nawet dopiero po 85 latach, a nasadzenia tak długo nie owocują.

Zaproponowano więc zmiany w rozliczeniu czynszu dzierżaw:
- drzew i krzewów owocowych:
a) w przypadku poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nakładów polegających na założeniu lub prowadzeniu plantacji drzew owocowych w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia, jako sumę:
– iloczynu równowartości pieniężnej 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie i liczby drzew znajdujących się na plantacji w dniu zawarcia umowy dzierżawy,
– ilorazu wartości nakładów wyrażonej w dt pszenicy i okresu zwrotu inwestycji liczonego w latach jako pozostały czas produktywności plantacji,
– zysku brutto Krajowego Ośrodka wyrażonego w dt pszenicy, ustalonego jako procentowa wartość nakładów poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek wyrażonych w dt pszenicy, gdzie wartość ta nie jest niższa niż 0,4%,

b) w przypadku poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek nakładów polegających na założeniu lub prowadzeniu plantacji krzewów owocowych w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia, jako sumę:
– iloczynu równowartości pieniężnej 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie i liczby krzewów znajdujących się na plantacji w dniu zawarcia umowy dzierżawy,
– ilorazu wartości nakładów wyrażonej w dt pszenicy i okresu zwrotu inwestycji liczonego w latach jako pozostały czas produktywności plantacji,
– zysku brutto Krajowego Ośrodka wyrażonego w dt pszenicy, ustalonego jako procentowa wartość nakładów poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek wyrażonych w dt pszenicy, gdzie wartość ta nie jest niższa niż 0,4%,

c) w przypadku nieponiesienia lub nierefundowania przez Krajowy Ośrodek nakładów określonych w lit. a i b oraz w przypadku umów dzierżawy zawieranych w warunkach określonych w lit. a i b na okres do 12 miesięcy, czynsz dzierżawny ustala się jako sumę pieniężną stanowiącą nie więcej niż 10% wartości pożytków, które rocznie stanowiłyby normalny dochód z tych składników zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki albo jako odpowiednią ilość pszenicy stanowiącą równowartość tej sumy pieniężnej.

Wartość nakładów wyrażoną w dt pszenicy przeliczy się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy, wskazanej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dwa ostatnie półrocza poprzedzające termin szacowania wartości nakładów.