ARiMR prosi, aby rolnicy, którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników lub ubiegali się o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i otrzymali decyzję o jej przyznaniu, sprawdzili, czy muszą dostarczyć do ARiMR tzw. decyzję środowiskową.

To pokłosie zmiany dokonanej w przepisach o ochronie środowiska.

Zgodnie z nowymi przepisami, Agencja może wymagać od Wnioskodawcy/Beneficjenta złożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzja środowiskowa), o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane w stosunku do planowanej operacji (zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

Konieczność przedłożenia takiej decyzji zależy od zakresu biznesplanu składanego przez rolników wraz z wnioskiem o pomoc.

Rolnicy, którzy będą mieli kłopot z rozstrzygnięciem, czy taką decyzję należy dostarczyć, mogą skontaktować się z konsultantami regionalnymi wyspecjalizowanymi w tematyce oceny odziaływania na środowisko (OOŚ). Ich wykaz, wraz z adresami e-mail oraz numerami telefonów, a także informacje dotyczące określenia, kiedy należy przedłożyć tzw. decyzję środowiskową, znajdą Państwo w załączonym poniżej podręczniku.

W przypadku, gdyby okazało się, że taką decyzję należy dostarczyć do ARiMR, trzeba to zrobić najpóźniej wraz z przesłaniem do Agencji wniosku o wypłatę pierwszej raty płatności pomocy.

W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie OOŚ) określono np. że przedsięwzięciami, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest chów lub hodowla:
a) norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP),
b) zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP
- przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączonym niżej podręczniku.

Potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą np. takie działania jak: zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, zalesienia, gospodarowanie wodą w rolnictwie (melioracje, budowa zbiorników wodnych), instalacje do przetwórstwa produktów rolno-spożywczych (nie mniejszej niż 50 t na rok), chów i hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji bydła? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Również zmiany dokonywane w obiektach, gdzie prowadzona jest działalność np. hodowlana (przebudowa, rozbudowa, montaż) są kwalifikowane jako przedsięwzięcia znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.