Jak informowaliśmy w styczniu br., do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, objętego PROW na lata 2014–2020, które znosiło degresywność stawek pomocy, wypłacanych dla osób podejmujących i prowadzących to działanie.

Płatności ekologiczne w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020, w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, miały być przyznawane do każdego hektara, bez redukcji.

Ale wychodzi na to, że na razie zostaje jak było.

- Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia ekologicznego (1) - w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 obowiązuje degresywność płatności. W toku prac nad nowelizacją ww. rozporządzenia, gdzie zaproponowano odstąpienie od stosowania tego mechanizmu, organizacje ekologiczne zgłosiły zastrzeżenia co do zniesienia degresywności płatności ekologicznych. Z tego względu MRiRW zaprzestało procedowania nowelizacji rozporządzenia ekologicznego i oczekuje na stanowisko Komisji Europejskiej w odniesieniu do kwestii dalszego stosowania degresywności płatności ekologicznych. Stosowna uchwała w tym zakresie została już pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 - poinformował redakcję farmer.pl Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji w resorcie rolnictwa.

(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784 z późn. zm.)

Jaka degresywność w rolnictwie ekologicznym?

W ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności.

Jak wynika z informacji ARiMR, w 2022 roku stosowana będzie następująca degresywność:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wysokość płatności ekologicznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.