Każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli, wpisany do ewidencji Agencji Rynku Rolnego (ARR) ma obowiązek złożyć:

  • Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym
  • Deklarację o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym
  • Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 r.
  • Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Termin składania deklaracji upływa w ARR z końcem tego miesiąca, 31.08.17 r. Nie złożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom. Deklaracje można złożyć osobiście w Centrali ARR w Warszawie lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Wzory formularzy, które należy wypełnić dostępne są na stornach ARR. Obowiązek złożenia deklaracji o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym oraz o zapasach win i moszczów winogronowych, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018.