Przypominamy, że każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli, wpisany do ewidencji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma obowiązek złożyć:

  • deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
  • deklarację o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
  • deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2018 r.
  • deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Obowiązek składania w/w deklaracji dotyczy:

  • producentów i przedsiębiorców wpisanych do ewidencji;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, ust. 1 ustawy;
  • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy wydane przez marszałka województwa.

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli przedsiębiorca nie handluje winem, ale posiada zezwolenie na obrót hurtowy, to powinien taką deklarację złożyć ze stanami „zerowymi” lub krótką informację, że „nie prowadzi takiej działalności”.

Stany win należy podać w hektolitrach (1 hl = 100 litrów). Deklaracja nie obejmuje win owocowych, wermutów, nalewek, napojów winopochodnych itp.

Termin składania deklaracji upływa z końcem tego miesiąca, 31.08.18 r. Nie złożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom. Deklaracje można złożyć osobiście lub wysłać do Centrali KOWR , na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Wzory formularzy, które należy wypełnić dostępne są na stornach KOWR. Obowiązek złożenia deklaracji o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym oraz o zapasach win i moszczów winogronowych, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019.