Zdaniem wielu posłów, na nikłe zainteresowanie możliwością preferencyjnego nabycia akcji spółki wpłynął fakt, że nie były znane zasady prywatyzacji.

Sławomir Zawiślak (PiS) pytał:

- To proszę o pisemną odpowiedź ministra skarbu, dlaczego nie wydano tych rozporządzeń, czy nie podpisano umowy, która by w jasny sposób precyzowała, na jakich warunkach mogą wykupić akcje rolnicy i załogi, bo rzeczywiście, tak na pierwszy rzut oka, można się przychylić do opinii pana przewodniczącego, że jeżeli się nie wie, na jakich warunkach można wykupić, to człowiek się trzy razy dłużej zastanawia. I z tego tytułu, w mojej opinii, znaczna część rolników tych akcji nie wykupiła, co spowodowało ten problem, o którym dzisiaj dyskutujemy.

Zdaniem Tomasza Lenkiewicza, wiceministra skarbu państwa, warunki umów są znane:

- Jeżeli chodzi o umowy, o których państwo mówiliście, to tak naprawdę strategiczne, najważniejsze warunki umów ujęte są w prospekcie, który był dostępny od 20 września. I wszystkie warunki, na jakich będziemy tworzyli umowy strategiczne, tam się znajdują.

W procesie prywatyzacji KSC – jak stwierdził Lenkiewicz - nie dopatrzono się dotąd nieprawidłowości, pomimo różnych sygnałów:

- W konsekwencji – tak jak powiedział pan przewodniczący – 9 marca, widząc te wszystkie zagrożenia, zgłosiliśmy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego prośbę o to, żeby objęto całą tę transakcję, cały ten proces szczególnym nadzorem; z różnych względów – ze względu na interpelacje poselskie, ze względu na informacje, które uzyskujemy podczas spotkań i posiedzeń oraz własnej dyskusji. To tyle, jeśli chodzi o zagrożenia. Myślę, że MSP w tym względzie wyczerpało swoją rolę, ponieważ teraz poprosiliśmy, aby CBA informowało nas o każdym sygnale – udokumentowanym, udowodnionym, pewnym – który mógłby mieć wpływ na proces prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej takiej informacji. W momencie, w którym pojawiłyby się takie zastrzeżenia, będziemy oczywiście współpracowali z CBA – i będziemy podejmowali odpowiednie działania w porozumieniu właśnie z tą służbą.

Lenkiewicz poinformował, że 5 października została zamknięta lista uprawnionych do nabycia akcji i  w związku z tym informacje, że w ostatniej chwili są zatrudniani pracownicy, aby być „słupami”, są nieprawdziwe. Jednocześnie uznał za niemożliwe jakiekolwiek wydłużenie terminu zapisów na transzę preferencyjną.

- Jeżeli chodzi o decyzję, czy można wydłużyć ten termin, ewentualnie o ile, to muszę państwa zmartwić, bo wydłużenie terminu nie wchodzi w grę, ponieważ działając zgodnie z literą prawa, realizując te wszystkie rozporządzenia, musielibyśmy albo proces zamknąć, albo go kontynuować. Ale chciałbym państwa pocieszyć, że do 3 kwietnia mamy możliwość reakcji i w momencie, kiedy będziemy widzieli – po dwudziestym – jak kształtują się zapisy, jak to wszystko wygląda, 3 kwietnia będziemy decydowali o przydziale akcji. I tak naprawdę wówczas będzie wiadomo, czy zrealizowane są te postulaty, czy ta strategia, czy te wszystkie państwa oczekiwania będą realizowane. Ponieważ zadaniem Ministerstwa Skarbu Państwa jest zrealizowanie właśnie tego rozporządzenia, aby w obiegu plantatorów, rolników i pracowników znalazły się akcje.

Komisja przyjęła dezyderat:

„Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wysłuchaniu informacji Ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S. A. stwierdza, że proces prywatyzacji w zaplanowanym kształcie jest poważnie zagrożony, gdyż w jego wyniku Spółka ta może stracić charakter plantatorsko-pracowniczy i być przejęta przez bardzo wąską grupę uprawnionych nie będących związanymi z uprawą i przerobem buraków cukrowych. By temu zapobiec, plantatorzy i pracownicy powołali Spółkę z o.o. „Nasz Polski Cukier”, do której w krótkim czasie przystąpiło ponad siedem tysięcy plantatorów i pracowników, chcących aktywnie uczestniczyć w procesie prywatyzacji.

W związku z tym, Komisja zwraca się do Pana Premiera o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej Spółki plantatorom buraków cukrowych i pracownikom, z późniejszymi zmianami, w zakresie, który umożliwi nabycie przez pracowników i plantatorów 40 proc. akcji z transzy preferencyjnej, dotychczas nie rozdysponowanych oraz umożliwi zakup akcji z transzy standardowej. W tym celu należy przywrócić możliwość nabywania akcji puli preferencyjnej, jak również wydłużyć termin nabywania akcji z puli standardowej” .