Chociaż rozporządzenie ministra rolnictwa z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma wciąż status „obowiązujące”, to trzeba się spodziewać w nim zmian, zmierzających do uwzględnienia preferencji dla rolników z obszarów objętych ASF.

Zgodnie z zatwierdzonymi w UE zmianami w PROW nabory wniosków o pomoc z tego działania (a zapowiadano pierwszy nabór na I kwartał 2017 r.; pomoc w wysokości 100 tys. zł.) będą ogłaszane w ramach nowych obszarów:

  •  obszar A - operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
  • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane w ramach powyższych obszarów.

Odmienne będą też warunki kwalifikowalności. I tak w przypadku obszaru B pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

W przypadku obszaru A i B natomiast wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

- być ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru A nie uwzględnia się produkcji trzody chlewnej,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
  • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

 Biznesplan powinien zakładać, że:

- miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w miejscowości, należącej do obszaru zdefiniowanego powyżej

- jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się również na obszarze zdefiniowanym powyżej,

- nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,

- „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu. Ponadto musi zarejestrować działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie i jest zobowiązany do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.

Nie może natomiast podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

W przypadku operacji w ramach obszaru A, rolnik, lub małżonek rolnika, lub domownik gospodarstwa rolnego, zobowiąże się, że w gospodarstwie, które było podstawą do wyliczenia wielkości ekonomicznej, nastąpi zaprzestanie produkcji trzody chlewnej.

Jednym z preferowanych kryteriów wyboru ma być - w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru A – większa liczba świń w gospodarstwie.

Więcej o zmianach w PROW: Pomoc po ASF zatwierdzona w PROW 2014-2020

Więcej o obowiązującym rozporządzeniu: Ruszy pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rozporządzenie w załączniku.