To chyba najbardziej oczekiwany nabór wniosków z PROW – odsuwany już od ponad roku, ostatnio zapowiadany na I kwartał 2017 roku.

Rolnicy wciąż mają pytania dotyczące tego, komu będzie przysługiwać pomoc.

Przypomnijmy więc, że kwestie te reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” we wrześniu

Pomoc pomyślana jest jako umożliwienie małym gospodarstwom stania się dużymi – uprawnieni do jej otrzymania są więc posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, a realizacja związanego z pomocą biznesplanu ma doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Wśród warunków przyznania pomocy jest też m.in. taki, aby rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Przedkładany biznesplan m.in. musi przewidywać inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy. Inwestycje te mają dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Realizacja operacji, na którą przysługuje pomoc,  przyczyni się do restrukturyzacji gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej – podano w rozporządzeniu.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro, i wypłaca się ją w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł.

A jak ustalić wielkość ekonomiczną gospodarstwa? Rozporządzenie podaje, że jest ona ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro. Przy ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę:

1) w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;

2) w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy;

3) użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

a) stanowiące przedmiot własności tego rolnika,

b) oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi,

c) które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

d) które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wymienione w lit. c, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

– w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz

– na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

e) do których temu rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach PROW 2007–2013 lub programu co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub pomocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegóły w załączonym rozporządzeniu. Pamiętajmy, że ostatnio minister rolnictwa przygotował jego nowelizację, zakładającą, że wszystkie sprawy związane z obsługą tego działania poprowadzi oddział regionalny, a nie powiatowy ARiMR.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zostanie w powiatowej ARiMR?