Czy senior rolnik może być zdrowy za 1000 zł emerytury? Musi.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 28), wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego - z pewnymi wyjątkami, np. dotyczącymi wydzierżawienia. Przypomnijmy, że były wyroki dopuszczające wydzierżawienia na rzecz zstępnych i posiadanie gospodarstwa przez świadczeniobiorców KRUS.

Więcej: Rolnik – właściciel, ale i świadczeniobiorca KRUS

Do sytuacji z tym związanej nawiązał Aleksander Zaręba,  członek NSZZ RI „Solidarność”, obecny na niedawnym posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Jakże strasznie KRUS walczy, żeby rolnik, broń Boże, jak dostanie parę groszy nędznej emerytury, nie zrobił trochę produkcji - zauważył. - Czy nie może być tak, jak w przypadku robotnika, który przechodząc na emeryturę może dorobić, może mieć dodatkowy dochód? A rolnik – broń Boże. Nie może nawet dzierżawić hektara ziemi, nie mówiąc już o własności. Nie może prowadzić żadnej produkcji rolnej, bo on jest już tylko skazany na emeryturę. Rozluźnić troszeczkę te przepisy. Niech to będzie po prostu pomocne. Takie rozwiązanie przecież nie zagrodzi drogi do niczego, tylko jeszcze bardziej wspomoże produkcję. A może czasami tej rodzinie, temu rolnikowi też przysporzy paru złotych; bo jak wysokie są emerytury, to nie chcę się nad tym rozwodzić.

Reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa wiceminister Ryszard Zarudzki nie odniósł się jednak w ogóle do tego problemu. Poinformował tylko o włączeniu KRUS do "Strategii odpowiedzialnego rozwoju".

- W jednym z projektów strategicznych są ubezpieczenia i w jakiś sposób KRUS - mówił. -  Jest to projekt częściowo robiony przez ministerstwo w zakresie programu „Aktywny i zdrowy senior rolnik”. U nas zajmuje się tym kilka departamentów; dwa departamenty plus KRUS. W przełożeniu celem jest pilotaż. Mówimy też o tzw. srebrnej gospodarce, o zaopiekowaniu się grupą seniorów wiejskich. Mamy tutaj program „Aktywny i zdrowy senior rolnik”. Jest to temat dotyczący zdrowia. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do bardziej szczegółowego zapoznawania się z programami strategicznymi, gdy będziemy je ogłaszać, bo tam są rozstrzygnięcia operacyjne. W tym przypadku KRUS będzie np. współpracował w ramach kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji osób starszych.

Zatem emerytowanemu rolnikowi wolno aktywnie dbać o zdrowie, ale aktywności w postaci dalszej pracy w gospodarstwie nie wolno mu przejawiać – i nic nie wskazuje na dostrzeganie tego problemu przez rząd.

Jak informuje przy tym KRUS, uzyskanie prawa do rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego nie zależy od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, z wyjątkiem emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej. „Natomiast, jeżeli emeryt lub rencista lub jego małżonek jest właścicielem (współwłaścicielem) albo ma w swoim posiadaniu gospodarstwo rolne, wypłata emerytury lub renty rolniczej ulega częściowemu zawieszeniu (zawieszenie wypłaty dotyczy części uzupełniającej emerytury lub renty, a w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. - części stanowiącej 95% emerytury podstawowej)” – tłumaczy KRUS na swojej stronie internetowej. Czyli emerytowi wolno prowadzić gospodarstwo, nie wolno jednak go mieć, bo emeryturę wprawdzie otrzyma, ale zostanie ona zawieszona…

Trzeba dodać, że rolnik emeryt może dorabiać poza rolnictwem. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia tych osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej.

Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą”) muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone progi zarobkowe.

Ich prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłaszanego przez prezesa GUS.