Poseł Krzysztof Jurgiel zagłosował przeciwko rozporządzeniu ws. planów strategicznych ze względu na brak spełnienia postulatu wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi w nowej WPR.

"Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia horyzontalnego w sprawie WPR Com(2018)393 oraz rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych Com(2018)394. Natomiast głosowałem przeciw rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych WPR Com(2018)392, ponieważ przyjęte rozporządzenie zostało oparte na dotychczasowym systemie dopłat bezpośrednich dla rolników, opartym na niesprawiedliwym i dyskryminującym niektóre państwa członkowskie kryterium historycznym, odnoszącym się do wielkości środków na dopłaty przyznawanych poszczególnym państwom członkowskim w przeszłości" – podaje.

„Proponowany podział środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich i jest krzywdzący dla rolników w części krajów członkowskich - zwłaszcza tych nowych, także w Polsce” - uzasadnia.

Jak czytamy w wydanym komunikacie, narusza to:
• zasadę niedyskryminacji obywateli UE ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz
• zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu).
Przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a Traktatu).
Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich, w tym w Polsce - ostrzega Krzysztof Jurgiel.