Nasi czytelnicy byli niezadowoleni z wyjaśnień Ministerstwa Środowiska, które przyznało, że tylko przy wycince drzew z własnej działki na cele pozagospodarcze właściciel nie musi pytać o zezwolenie.

Więcej: Kiedy rolnik wytnie drzewo bez zezwolenia

"Szanowna redakcjo proszę o  wytłumaczenie nam rolnikom na podstawie jakich przepisów rolnik prowadzi  działalność gospodarczą. Bo zgodnie z moją wiedzą i ustawą o prowadzeniu  działalności gospodarczej rolnik zajmujący się typową produkcją rolniczą  działalności gospodarczej nie prowadzi. Czy nie jest to nadinterpretacja  przepisów przez Ministerstwo Środowiska? Proszę również o podanie podstawy prawnej z której wynika że nie można wycinać zadrzewień śródpolnych bo to również budzi wiele kontrowersji jeśli chodzi o interpretację" – pytał czytelnik, a ja pytania te przekazałam do Ministerstwa Środowiska.

Długo trwało czekanie na odpowiedź, ale nadeszła.

Więcej: Problemy z wycinką drzew nie dotyczą tylko miast

Ministerstwo tłumaczy w niej, że wyłączenie działalności rolniczej spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest właśnie potwierdzeniem, że jest to działalność gospodarcza.

„Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi więc, że rolnicy prowadzą działalność gospodarczą, ale nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy (innymi słowy: stwierdza, że coś jest działalnością gospodarczą i zaraz potem z tego powodu dokonuje wyłączenia stosowania swoich przepisów; gdyby działalność rolnicza nie była działalnością gospodarczą, nie byłoby potrzeby takiego wyłączania).

Potwierdzają to m.in. poniższe komentarze doktryny. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że ww. art. 3 mówi jedynie, że do działalności wytwórczej w rolnictwie nie stosuje się przepisów ustawy o działalności gospodarczej, co oznacza, że przepisy innych ustaw, które dotyczą działalności gospodarczej, są stosowane do działalności wytwórczej w rolnictwie (innymi słowy: art. 3 nie wyłącza stosowania przepisów innych ustaw, które odnoszą się do działalności gospodarczej)” – wyjaśnia MS.

Podane komentarze i całość odpowiedzi MS w załączniku.

Tu zajmijmy się jeszcze kwestią zadrzewień śródpolnych.

„Akty ustanawiające parki krajobrazowe albo obszary chronionego krajobrazu mogą zawierać zakazy usuwania takich zadrzewień (patrz art. 16 ust. 3 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody i art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody)” – wyjaśnia Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska zapowiada też dokładne wyjaśnienie niuansów prowadzenia działalności rolniczej i przywracania ziemi do takiej działalności – ale na to trzeba jeszcze poczekać. Przypomnijmy, że od stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach dopuszcza wycinkę drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Znowelizowane przepisy dotyczące wycinki będą ponownie przeanalizowane przez Sejm, Klub PO złożył już projekt swojej nowelizacji.

W jego uzasadnieniu podano: „Projektowany stan prawny ma ograniczyć możliwości wycinki drzew i krzewów zarówno z nieruchomości prywatnych jak i miejsc publicznych. Proponowane regulacje mają de facto przywrócić stan prawny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2017 r. i tym samym zaostrzyć przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów. Podmioty zainteresowane usunięciem określonych drzew lub krzewów każdorazowo przed usunięciem będą musiały uzyskać odpowiednie zgody przewidzianych w ustawie organów”.

W projekcie tym nie zaproponowano jednak zniesienia artykułu dopuszczającego wycinkę w celu przywracania rolniczego użytkowania ziemi.

Więcej: PO złoży w Sejmie projekt zmian w ustawie dot. wycinki drzew

Węższy zakres nowelizacji ma zaproponować PiS.

Więcej: PiS: Ustawa o ochronie przyrody zawiera luki; konsultujemy jej nowelizację