Jak czytamy uzasadnieniu, podwyżki mają zachęcić lekarzy weterynarii do wykonywania czynności "związanych z kontrolą urzędową w zakresie oceny bioasekuracji gospodarstw". Dodatkowo - jak wynika z dokumentu - "wpłynie to na poprawę postrzegania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w środowisku wskutek wzrostu stopnia ich wykorzystania w ramach instytucji wyznaczenia, co będzie się przekładać także na jakość prowadzonych kontroli urzędów".

Obecnie - jak zauważają autorzy projektu - zainteresowanie przeprowadzaniem inspekcji nie spełnia potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i uniemożliwia tym samym wykonanie kontroli w tempie wymuszonym przez afrykański pomór świń. Wzmożenie działań organów Inspekcji Weterynaryjnej powodowane jest potrzebą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Wyhamowaniu epidemii służyć ma między innymi eliminacja naruszeń w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach oraz likwidacja tych gospodarstw, które nie są w stanie spełnić wymagań bioasekuracji. Działania w tym obszarze - jak czytamy w projekcie - mogą być podjęte przez powiatowych lekarzy weterynarii wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli. Sytuacja kadrowa powiatowych inspektoratów weterynarii nie pozwala obecnie na przeprowadzenie wszystkich kontroli przez zatrudnionych w inspektoratach lekarzy weterynarii.

Z tego powodu proponuje się podwyższenie stawki wynagrodzenia za prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z 41 do 55 zł za godzinę. Wydatki te zostaną sfinansowane w ramach budżetów poszczególnych inspektoratów weterynarii.

Proponowane zmiany - jak wynika z projektu - są bardzo oczekiwane w środowisku lekarzy weterynarii, zarówno będących organami Inspekcji Weterynaryjnej, jak również wyznaczanych do wykonywania czynności urzędowych w przedmiotowym zakresie. Mają one również na celu zniwelowanie różnic pomiędzy wynagrodzeniami za podobne rodzajowo czynności urzędowe.

W 2018 r. w Polsce skontrolowano łącznie 75 593 gospodarstw utrzymujących świnie, pod kątem spełnienia wymagań bioasekuracji wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu.