Ubiegając się o wsparcie na „Modernizację” trzeba pamiętać, że jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, udziela się pomocy do maksymalnej wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:

- 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A,

- 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B-D, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Powyższe limity nie łączą się.

A jak to liczyć? ARiMR tak to objaśnia:

„Możliwość otrzymania wsparcia uzależniona jest od wykorzystania przez wnioskodawcę maksymalnego limitu środków w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów w obszarach a (rozwój produkcji prosiąt), b (rozwój produkcji mleka krowiego), c (rozwój produkcji bydła mięsnego) lub d.

Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi, w obszarze: d (jak również w obszarze b i c) - maksymalnie 500 tys. zł (w obszarze a - 900 tys. zł ), przy czym 200 tys. zł – w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.

Limity pomocy nie łączą się i w tym uwzględniają pomoc uprzednio przyznaną, jeśli Wnioskodawca ponowie ubiega się o wsparcie.

Jeżeli rolnik złożył w 2018 roku wniosek, na przykład w ramach obszaru d, na kwotę 200 tys. na dofinansowanie zakupu maszyn do produkcji rolnej i planuje ubiegać się o wsparcie w 2020 roku w obszarze d, możliwe będzie przyznanie mu pomocy w maksymalnej wysokości 300 tys. zł - w przypadku gdy operacje będą obejmowały inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie lub budową albo modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażanie.

Natomiast w obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznawana i wypłacana jest do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi maksymalnie 100 tys. zł, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Jest to odrębny limit od pomocy udzielanej w typie operacji <Modernizacja gospodarstw rolnych> w obszarach a-d, przeznaczony do wykorzystania wyłącznie na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”

Czytaj też: Ile razy można ubiegać się o „Modernizację”?