Jak zaznaczył, ustawa, nad którą prace trwały od pół roku, ma pomóc zadłużonym producentom rolnym, którzy prowadzili działalność rolniczą co najmniej trzy lata. Szef resortu rolnictwa poinformował na konferencji prasowej, że projekt jest już po wszystkich uzgodnieniach i był uzgadniany z "praktycznie wszystkimi organizacjami, które funkcjonują w rolnictwie".

Z danych banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że problemy ze spłatą długów ma 1690 podmiotów, na sumę 158 mln 640 tys. zł.

Jak mówił Jurgiel, rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy "wychodzą na przeciw" gospodarstwom, które nie są w stanie na bieżąco "realizować swoich zobowiązań cywilno-prawnych". Zaznaczył jednak, ze gospodarstwa, które zostaną objęte pomocą, nie mogą być w likwidacji czy upadłości.

W projekcie zaproponowano cztery formy pomocy. Pierwsza zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie dopłacała do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych. Drugi wariant to udzielanie przez ARiMR pożyczek na spłatę zadłużenia gospodarstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji. W trzeciej opcji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie udzielał gwarancji spłaty kredytów restrukturyzacyjnych, natomiast czwarty wariant zakłada przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przez KOWR, w zamian za przeniesienia własności nieruchomości nas rzecz skarbu państwa.

Jurgiel powiedział, że kredyt w wysokości do 5 mln zł będzie udzielany na pięć lat, z kolei pożyczka miałaby być udzielona na 10 lat.

Pomoc jednak nie będzie bezwarunkowa. Wnioskodawca, czyli podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, będzie musiał przedstawić plan restrukturyzacji, a plan ten musi zostać zaakceptowany przez - właściwy ze względu na położenie danego gospodarstwa - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W planie restrukturyzacji musi być określona kwota kredytu czy pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej.

W przypadku, gdy dany podmiot zdecyduje o przekazaniu użytków do Zasobów Własności Rolnych Skarbu Państwa - w zamian za przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - dotychczasowy właściciel będzie mógł skorzystać z pierwszeństwa do dzierżawy przekazanych nieruchomości rolnych i do zakupu przekazanych do zasobu nieruchomości rolnych, jednak w czasie nie krótszym niż pięć lat, liczone od dnia przejęcia nieruchomości rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przez 20 lat Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie będzie mógł sprzedać przejętych nieruchomości z wyjątkiem, gdyby chciał je odkupić sam zainteresowany producent.

Zapisy ustawy muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej.