Uwagi i komentarze do opublikowanej trzeciej już wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 można zgłaszać do 25 listopada 2021 roku poprzez formularz dostępny na stronie resortu rolnictwa.

Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają wszystkie projekty strategii, planów i programów m. in. w rolnictwie. Opracowana w ramach uruchomionego właśnie postępowania Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oceniać będzie możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji proponowanych instrumentów wsparcia.

Jej wykonanie regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247).

Dla przypomnienia - drugi projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 konsultowany był w okresie od 30 lipca do 15 września 2021 r.

Najczęściej zgłaszane uwagi w tym czasie dotyczyły:

 • ekoschematów – 14%
 • interwencji w formie płatności bezpośrednich - wsparcie dochodów związanych z wielkością produkcji – 4,5%
 • interwencji w sektorze pszczelarskim – 3,2%
 • interwencji na rzecz ochrony cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 – 3%
 • interwencji na rzecz scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – 5,6%
 • konieczności zapewnienia wsparcia infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich - 3%
 • interwencji LEADER - 2,9%
 • interwencji na rzecz systemów jakości 2,8 % oraz wsparcia ich uczestników 2,5%.

Część zgłoszonych uwag (5,7%) odnosiła się także do informacji zawartych w części diagnostycznej Planu.

Uwagi i komentarze najczęściej były zgłaszane przez podmioty deklarujące się jako:

 • osoby fizyczne - 20%
 • organizacje pozarządowe – 29% (dodatkowo organizacje ekologiczne - 3,3%)
 • JST – 8,2%
 • doradztwo rolnicze – 9,5%
 • związki branżowe – 7%

izby rolnicze – 5,2%.

Uwagi i komentarze do projektu Planu, były również zgłaszane podczas licznych spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk, którym przyświeca wspólne dobro polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jak podaje resort rolnictwa, od początku prac nad PS WPR, tj. od 2018 roku odbyło się ponad 200 spotkań, z czego blisko 100 spotkań odbyło się już po upublicznieniu pierwszej wersji Planu, co pozwoliło zintensyfikować oraz sprecyzować prace nad poszczególnymi zapisami projektu.

 

Poniżej, w załączeniu tekst trzeciej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.