Farmer przeoczył – spodziewając się w załącznikach do projektu omówionej wczoraj ustawy zmieniającej PROW już tylko opinii o projekcie – projekt rozporządzenia, dotyczącego warunków „Dobrostanu zwierząt”.

Więcej: Kto skorzysta na „Dobrostanie zwierząt”?

Dziś nadrabiamy błąd, który zauważył jeden z czytelników. Prezentujemy więc dziś osobno, w załączniku do tekstu, rozporządzenie szczegółowo omawiające wymogi „Dobrostanu zwierząt”.

Zwracamy uwagę na załączniki do tego projektu, „wyceniające” rodzaje możliwych uchybień, wysokość współczynników dotkliwości uchybienia oraz współczynników trwałości uchybienia stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności dobrostanowej, a także określające wymogi dla poszczególnych wariantów pomocy oraz zawartość planu poprawy dobrostanu zwierząt, jak również stawki pomocy.

Przewidziano następujące typy operacji (zawierające listy określonych wymogów) tzw. pakiety (lub warianty) dobrostanowe tj.:

1) Pakiet 1. Dobrostan świń:

a) wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach;

b) wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach;

c) wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu;

d) wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu.

2) Pakiet 2. Dobrostan krów:

a) wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,

b) wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,

c) wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.

Zwróćmy uwagę na szczegóły, m.in. „Rolnik przystępujący do realizacji któregokolwiek z wariantów Pakietu 2. Dobrostan krów nie może posiadać w gospodarstwie krów zgłoszonych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych jako typ użytkowy kombinowany. Rolnik powinien dokonać stosowanych zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych do dnia złożenia wniosku, w przeciwnym razie będzie on wzywany przez kierownika biura powiatowego Agencji do dokonania stosownych zmian tj. zmiany typu użytkowania na mleczny lub mięsny w terminie 7 dni od doręczenia wezwania”.

Trzeba też wziąć pod uwagę możliwość uzyskania przez rolnika refundacji kosztów transakcyjnych związanych z poniesionymi przez niego kosztami z tytułu przygotowania planu poprawy dobrostanu zwierząt – ale i zasady zwrotu otrzymanych płatności, bardzo skrupulatnie wymienione i dokładnie wyliczane (np. zależne od czasu utrzymywania i powierzchni).

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych.